CAT เดินหน้า Digital Innovation Park ร่วมพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมนวัตกรรมดิจิทัล

ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการบริษัท รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) และนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย (กนอ.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อพัฒนาพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Park) โดยได้รับเกียรติจากนายพรชัย ตระกูล วรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม และนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคาร CAT Tower บางรัก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา
          โดย ดร.สุรพันธ์เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลได้มอบนโยบาย THAILAND 4.0 โดยประกาศแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมดิจิทัลมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน จึงเริ่มศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ขนาด 600 ไร่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีความได้เปรียบในด้านทำเลที่ตั้งที่ใกล้กับจุดเชื่อมต่อเครือข่ายทางทะเล และขนาดของพื้นที่กว้างใหญ่ สามารถจัดสรรพื้นที่ใช้สอยเพื่อจัดตั้งศูนย์รวมเทคโนโลยีต่างๆ ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ตรงความต้องการอย่างครบวงจร เพื่อเป็น "Digital Innovation Park" ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายใต้แนวคิด Smart City โดยจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย อันจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต
          บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Park) ระหว่าง CAT กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่ที่จะใช้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่จะต้องมีความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคตได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าว อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่รัฐบาลใช้รองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) และคาดการณ์ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้จะมีอัตราการเติบโตด้านการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดย CAT จะร่วมลงทุนและสนับสนุน Digital Infrastructure ทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโครงการ
          ทั้งนี้ Digital Innovation Park จะเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ Data Center, Cloud Computing, Internet of Things (IOT), Industrial Park ในด้าน IT และ Hardware, Software Park รวมถึงอาคารสำนักงานเพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีคุณภาพ สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ตรงตามความต้องการอย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังใช้เป็นพื้นที่สนับสนุนด้านไอที (IT Support) ในการสื่อสารภายในประเทศ ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับบ่มเพาะสตาร์ทอัพ (Startups) เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและสนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคตอีกด้วย.