กสทช.เตรียมประชาพิจารณ์เกณฑ์สายลงดิน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช.แนวทางปฏิบัติในการใช้การลงทุนและการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเพื่อให้บริการทางด้านโทรคมนาคม พ.ศ. ....
          โดยให้สำนักงาน กสทช.ไปเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) เพื่อจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการคาดว่าจะออกเป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเดือนธ.ค.นี้
          ทั้งนี้ ร่างประกาศฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการบังคับผู้ประกอบการ โทรคมนาคม เมื่อมีแนวเส้นทางใดมีสร้างท่อใต้ดิน ผู้ประกอบการโทรคมนาคม จะต้องนำสายลงตามแนวเส้นทางนั้นๆ แต่หากแนวเส้นทางยังไม่มีก่อสร้างจะต้อง จัดระเบียบสายโทรคมนาคม เพื่อทัศนียภาพที่ดีและปลอดภัยแก่ประชาชน เนื่องจาก ที่ผ่านมาสายโทรคมนาคมที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มีสายระโยงระยางทำให้เกิดอันตราย แก่ประชาชน
          ขณะเดียวกัน เบื้องต้นร่างประกาศฯ ดังกล่าว จะเป็นการบังคับผู้ประกอบการโทรคมนาคม และผู้ประกอบการทางด้านโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (เคเบิลทีวี) ในกรณีที่มีท่อร้อยที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งสำนักงาน กสทช.จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสท.) เพิ่มเติมอีก ซึ่งจะทำให้การขยายโครงข่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เมื่อลงทุนแล้วในเขต กทม.หรือหัวเมืองใหญ่ๆ การขยายโครงข่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากติดเรื่องสิทธิแห่งทาง อีกทั้ง จะพิจารณาอัตรา ค่าบริการเมื่อออกร่างฯ ประกาศดังกล่าว จะต้องจัดเก็บอัตราค่าเช่า ซึ่งจะต้อง เป็นธรรมแก่ผู้เช่า โดยสำนักงาน กสทช.จะนำประเด็นดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป