ปลัดไอซีทีจัดองคาพยพกระทรวงดิจิตอล เร่งควานหาคนเก่งร่วมทีมขับเคลื่อน!

 นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยถึงความคืบหน้าจัดตั้งกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่า ขณะนี้กระทรวงไอทีซีเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างภายในให้สอกคล้องกับภารกิจของกระทรวงดิจิตอลฯ หลังจากที่ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ผ่านการพิจารราจากสภานิติบัญญัติ (สนช.) และอยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น ซึ่งคาดว่าภายในเดือน ก.ย.นี้จะมีผลบังคับใช้
          ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นกระทรวงดิจิตอลฯ นั้น กระทรวงไอซีทีจะทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานราชการในสังกัดและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงไอซีที เพื่อเชิญชวนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่สนใจเข้าร่วมงานและต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ภายใต้กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบุคคลที่สนใจให้รายละเอียดและประวัติที่ต้องการทำงานกับ 2 หน่วยงานมายังกระทรวงไอซีทีเพื่อคัดเลือกภายในวันที่ 30 ก.ย. นี้
          นางทรงพรกล่าวต่อว่า สำหรับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า ซึ่งก่อตั้งมาพร้อมกับกระทรวงไอซีทีนั้น ก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจที่สามารถรองรับการขยายตัวในอุตสาหกรรมดิจิตอลในเรื่องใหม่ๆ มากขึ้นดังนั้นอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งยังมีภารกิจเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและแอนิเมชั่นต่างๆ ซึ่งนปัจจุบันนโยบายรัฐบา