ดีแทคชง 3 ประเด็นจัดสรรคลื่นความถี่

 นายภารไดย ธีระธาดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ …) พ.ศ. … สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยได้แสดงความเห็นต่อ พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ฯ ใน 3 ประเด็น คือ 1.ดีแทคเสนอให้ประมูลคลื่นความถี่ล่วงหน้าก่อนใบอนุญาต หรือสัญญาสัมปทานสิ้นสุด ให้ใบอนุญาตใหม่มีผลเริ่มต้นวันที่ใบอนุญาตหรือสัญญาสัมปทานเดิมสิ้นสุด 2.สนับสนุนให้ระบุชัดเจนว่าผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้เหมือนหลักเกณฑ์สากล เพราะร่าง พ.ร.บ.ขณะนี้กล่าวเฉพาะให้ร่วมใช้คลื่นความถี่หรือให้เช่าใช้คลื่นความถี่ 3.ควรกำหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต้องกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการจัดสรรคลื่นความถี่แต่ละคลื่น เรียกว่าแผนการจัดสรรคลื่นความถี่และประกาศใช้แผนเร็วที่สุดหลังกฎหมายใหม่ประกาศใช้