กสทช.จัดการประชุมหารือทวิภาคีครั้งที่ 1 หวังพัฒนางานด้านโทรคมนาคมพร้อมประสานคลื่นความถี่ในอาเซียน

สำนักงาน กสทช. จัดการประชุมหารือทวิภาคี ครั้งที่ 1 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนื และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และ หน่วยงานกำกับดูแลด้านโทรคมนาคม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา หรือ Telecommunication Regulator of Cambodia (TRC)
          สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดประชุมหารือทวิภาคี ครั้งที่ 1 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และ Telecommunication Regulator of Cambodia (TRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างสององค์กร ตามที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือด้านโทรคมนาคม และการบริหารคลื่นความถี่วิทยุระหว่างสำนักงาน กสทช. และ TRC เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงาน กสทช.
          การประชุมหารือทวิภาคีครั้งที่ 1 ระหว่าง สำนักงาน กสทช. และ TRC จะจัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. เข้าร่วมกล่าวเปิดการประชุมฯ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงาน กสทช. ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ และมีนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม พลอากาศตรีธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานคลื่นความถี่และภูมิภาค พร้อมผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมด้วย สำหรับผู้แทนจาก TRC ประกอบด้วย นาย Moa Chakrya ประธานหน่วยงานกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนและมีผู้บริหารระดับสูงจาก TRC เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย   
          การประชุมหารือทวิภาคีครั้งที่ 1 นี้ นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องนโยบายและการกำกับดูแลของทั้งสองหน่วยงานแล้ว สำนักงาน กสทช. ยังได้มีการแบ่งปันข้อมูลในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการคลื่นความถี่ ประสบการณ์ในการจัดประมูลคลื่นความถี่ แนวโน้มและทิศทางของการกำกับดูแลตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทย และการจัดทำระบบลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินของประเทศไทย แก่หน่วยงาน TRC ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันกำหนดแนวทางการทำงานในอนาคตร่วมกันในด้านโทรคมนาคมและคลื่นความถี่วิทยุ เพื่อพัฒนางานด้านโทรคมนาคมของทั้งสองประเทศให้เป็นหน่วยงานกำกับดูแลชั้นแนวหน้าในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งการร่วมกับจัดการกับปัญหาการรบกวนของคลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดนร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับบริการด้านโทรคมนาคมที่มีคุณภาพดีที่สุด 
          สำนักงาน กสทช. เชื่อว่าการประชุมหารือทวิภาคีในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนางานด้านโทรคมนาคมและการประสานคลื่นความถี่ในอาเซียน และถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นอีกระดับหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนของทั้งสองประเทศในอนาคต