รายงาน: 6ยุทธศาสตร์ดันดิจิตอลไทยแลนด์

โต๊ะข่าวไอที
          เป็นเพราะรัฐบาลวางเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ทำให้กระทรวง และ หน่วยงานต่างๆต้องปรับตัวตามนโยบายดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจ และ สังคม (digital economy) ทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพ และโอกาสของเทคโนโลยีดิจิตอล (digital opportunity) ในประเทศไทย
          นั้นจึงเป็นที่มาที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที ซึ่งภายในเร็วๆ นี้ กระทรวงดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ กระทรวงดีอี
          ถึงแม้ตอนนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน หากแต่ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีไอซีที เป็นคนสุดท้าย ออกมาเปิดเผยและถ่ายทอดการขับเคลื่อน "ดิจิตอล ไทยแลนด์"
          สู่ยุคดิจิตอลเต็มตัว
          นายอุตตม กล่าวว่าดิจิตอลไทยแลนด์ หมายถึงการนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในหลากหลายรูปแบบได้อย่างเต็มศักยภาพ เรียนคร่าวๆว่ายุทธศาสตร์ที่ว่านี้มี 6 ด้าน เกิดจากการร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนาของทุกภาคส่วน รัฐบาลให้การสนับสนุนเต็มที่ ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วมีเป้าหมายหลักๆเช่น เพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขันของประเทศไทยให้ก้าวทันโลก สร้างโอกาสความเท่าเทียมทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ในเรื่องของบุคลากรเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะละเลยไม่ได้เลย ให้ก้าวทันโลกดิจิตอลและเรื่องของภาครัฐที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้จะขับเคลื่อนด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 6 ด้านไปพร้อมๆกัน ในแนวทางที่สอดรับกัน
          สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้สามารถรองรับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในหลากหลายรูปแบบ เร็วๆนี้ที่ผ่านมาก่อนหน้าก็มีการประมูลคลื่นความถี่สะท้อนอะไร ภาคเอกชนลงทุนมหาศาลเพราะเห็นถึงความจำเป็นและศักยภาพของดิจิตอล ภาครัฐยุทธศาสตร์ก็จะต้องมีบทบาทในการประสานกับเอกชนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เราก็มักจะพูดถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโครงข่ายให้ครอบคลุมให้ประชาชนชาวไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนสามารถเข้าถึงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้
          นำเทคโนโลยีเชื่อมทุกอุตสาหกรรม
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งทางด้านภาคอุตสาห กรรม ภาคเกษตร ภาคบริการ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถค้าขายแข่งขันและพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน เน้นเป็นพิเศษคือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ทำไมถึงเป็นกลุ่ม SMEs เพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสูงในเศรษฐกิจไทยและก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างมาก แต่ว่าก็ยังอาจจะเข้าไม่ถึง นั่นเราก็จะมุ่งเน้นที่จะช่วยให้กลุ่มนี้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอล สามารถที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้ด้วยดิจิตอล
          ยกระดับคุณภาพ
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ในเรื่องของสังคมคุณภาพ ชัดเจนว่าสังคมคุณภาพเราหมายถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในเรื่องของการรักษาพยาบาล ในเรื่องของการศึกษา เราต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าท่านจะเป็นคนไทยอยู่ที่ไหน หรือว่าท่านเป็นผู้สูงอายุ อาจจะเป็นผู้ด้อยโอกาสก็ตาม เทคโนโลยีสามารถที่จะลดความเหลื่อมล้ำแล้วสร้างโอกาสที่สมควรจะได้ให้ได้
          เป็นรัฐบาลดิจิตอล
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  คือการเปลี่ยนแปลงภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิตอล ขณะนี้มีแผนยุทธศาสตร์ใหญ่ว่า องค์กรหน่วยงานของรัฐบาลไทยจะต้องมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอลให้ได้ด้วยวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ ประการที่ 1 เพื่อบริการประชาชนให้รวดเร็ว แล้วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี ประการที่ 2 คือเปิดข้อมูลที่มีอยู่มหาศาลซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนให้พวกเราได้รับทราบให้ได้มากที่สุด ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการภาคประชาชน สามารถไปต่อยอดทำอะไรๆที่สร้างสรรค์ได้อีกหลายอย่างและในขณะเดียวกันรัฐบาลดิจิตอลก็จะเป็นรัฐบาลซึ่งสามารถเชื่อมโยงระหว่างองค์กร หน่วยงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแชร์ใช้ข้อมูลได้ก็จะทำให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น
          สร้างความเชื่อมั่น
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 คือเรื่องของคนเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีมีเงินซื้อได้ แต่คนซื้อไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคล พลังคนของประเทศไทยให้สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างเหมาะสมแล้วก็รู้เท่าทัน ไม่เพียงแต่มีทักษะในเทคโนโลยีดิจิตอล ยุทธศาสตร์ที่ 6 นั้น นายอุตตม บอกว่า เป็นเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ระบบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอล เราค้าขายออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยจริงๆแล้วอยู่แนวหน้าในแง่มุมการค้าขายด้วยอี-คอมเมิร์ซในภูมิภาค มันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ กติกา มีมาตรฐานเหมือนกัน เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถูกพบเจออยู่ในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องดิจิตอลไทยแลนด์ ก็จะมีกฎหมายใหม่ออกมา เราจะส่งเสริมในเรื่องของมาตรฐานการค้าขายออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถที่จะแข่งขันในเวทีอี-คอมเมิร์ซโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          นี่คือยุทธศาสตร์ของกระทรวงไอซีที เพื่อไปสู่ "ดิจิตอลไทยแลนด์"
          "ดิจิตอลไทยแลนด์หมายถึงการนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัวให้ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในหลากหลายรูปแบบได้อย่างเต็มศักยภาพ"