ไอซีทีย้ำไม่มี'ซิงเกิลเกตเวย์'ยึดหลักตามกฎหมายสากล

ไอซีที ชี้แจง ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ซิงเกิล เกตเวย์ ในบทบัญญัติมาตราใดของร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ย้ำยึดหลักกฎหมายสากล การเคารพสิทธิส่วนบุคคล เผยเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือคุ้มครองประชาชนและยึดหลักสิทธิมนุษยชน
          นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ โฆษกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที  เปิดเผยว่า กรณีที่มีความเคลื่อนไหวต่อต้าน Single Gateway ของบุคคลบางกลุ่มนั้น อาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในสาระสำคัญ เนื่องจาก ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไม่มีเนื้อหาหรือบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ Single Gateway แต่อย่างใด
          นอกจากนี้การเสนอยกร่างกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่นี้มีเจตนารมณ์ที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้กว้างขวางและพัฒนาก้าวไกลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองประชาชนให้มีความรัดกุมมากขึ้นจากการถูกละเมิดสิทธิและก่อให้เกิดความเสียหาย บนพื้นฐานการเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามหลักกฎหมายสากลที่ใช้กันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป รวมถึงประเทศพัฒนาที่ใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวาง
          "ประเด็น Single gateway น่าจะเป็นความเข้าใจขาดเคลื่อนหรือมีความพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากภายใต้การขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 รัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลก โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยแนวทางประชารัฐนั้นย่อมให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนการดำเนินงานทุกด้านล้วนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการปฏิบัติที่โปร่งใสชัดเจนและเป็นไปตามหลักสากล โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคลตามหลักกฎหมายสากลเป็นอันดับแรก" นายฉัตรชัย กล่าว