"ไอโอที-แมชชีน เลิร์นนิ่ง"จุดเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

ผลสำรวจจากไอเอฟเอสระบุ 40% ขององค์กรต่างๆ ไม่ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงดิจิทัล ขณะที่ 86% คาดว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีบทบาทสำคัญต่ออนาคตองค์กร ผลสำรวจครั้งนี้ เผยมุมมองผู้บริหารที่มีบทบาทตัดสินใจจาก 20 กว่าประเทศทั่วโลก ถึงความจำเป็นสำหรับเปลี่ยนแปลงในเชิงดิจิทัล (ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น)
          ไอเอฟเอส เผยผลสำรวจจากผู้บริหารที่มีบทบาทในการตัดสินใจในองค์กรกว่า 500 คน จากสายงานต่างๆ ทั้งการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ก่อสร้าง ค้าปลีก น้ำมันและก๊าซ ยานยนต์ พลังงาน และสาธารณูปโภค และสายงานอื่นๆ โดย 86% ของผู้ตอบแบบสำรวจคิดว่า การเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล จะมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมของ ตัวเอง ขณะที่ 40% ยังไม่ได้วางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงนี้ บุคลากรภายในองค์กรที่มีความรับผิดชอบผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล ผู้ตอบแบบสำรวจชี้ว่า ประธานฝ่ายสารสนเทศ (CIO) คิดเป็น 40% ประธานบริหาร (CEO) 39% และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) 35% ที่ต้องรับผิดชอบผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้ ขณะที่เห็นว่าประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) 20% และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) 6% ไม่มีบทบาทสำคัญในด้านนี้ ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ตอบว่า ตัวเองมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงดิจิทัลขององค์กร โดย 53% ของซีอีโอคิดว่าตัวเองมีหน้าที่รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงนี้ ขณะที่ 69% ของซีเอฟโอ และ 63% ของซีไอโอ คิดว่า ตัวเองมีส่วนรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง
          นอกจากนี้ 86% ของผู้ตอบแบบสำรวจ ชี้ว่า การเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลสำคัญต่อ ตลาดในอีก 5 ปี ขณะที่ 76% กล่าวว่า ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ขณะที่หลายองค์กรไม่ได้เตรียมความพร้อม วางกลยุทธ์รองรับการเปลี่ยนแปลง คิดเป็น 40% ที่ยอมรับว่ายังไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน
          ในภูมิภาคอาเซียน เทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล ผู้ตอบแบบสำรวจในอาเซียนให้คะแนนเรียงลำดับความสำคัญของเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนคะแนน 1-100 1 ไม่มีความสำคัญ และ 100 สำคัญมาก ดังนี้
          การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ (Internet of things) 67 คะแนน การประมวลผลด้วยระบบคลาวด์ (Cloud computing) 58 คะแนน เทคโนโลยีค็อกนิทิฟ คอมพิวติ้ง (Cognitive computing) 59 คะแนน แมชชีน เลิร์นนิ่ง (Machine learning) 60 คะแนน เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ (Wearable technology) 52 คะแนน เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D printing) 40 คะแนน เทคโนโลยียานบินไร้พลขับ (Drone technology) 36 คะแนน ผลสำรวจความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคด้านหน้าที่รับผิดชอบในองค์กร ในสหรัฐ ผู้ตอบแบบสำรวจเชื่อว่า ซีเอฟโอ มีบทบาทเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลถึง 42% มีเพียง 30% ที่คิดว่าเป็นหน้าที่ของซีอีโอ เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยสุดในทุกภูมิภาค ขณะที่ 57% ของผู้ตอบ แบบสำรวจชาวบราซิล เห็นว่า ซีทีโอมีบทบาท เปลี่ยนแปลงนี้ เป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดจากทุกภูมิภาค
          ทั้งพบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจชาวเอเชีย มีความไม่แน่ใจมากที่สุด โดย 29%ไม่ทราบว่า ตำแหน่งใดในองค์กรที่จะมีบทบาทในการ ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในเชิงดิจิทัลครั้งนี้
          นายมาร์ค โบลตัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัทไอเอฟเอส กล่าวว่า ผลสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่าผู้นำในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เล็งเห็นถึงศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงในเชิงดิจิทัลที่จะสร้างความแตกต่างให้องค์กร แต่ในหลายกรณี ผู้นำยังไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานในองค์กร ทั้งไม่แน่ใจว่า ตำแหน่งใดในองค์กรจะมีบทบาทผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล