หนุนกสทช.จัดระเบียบค่าโทรมือถือ

 เครือข่ายผู้บริโภค เสนอ กสทช. คุมค่าโทรตั้งแต่นาทีแรก เน้นคิดจริงเป็นวินาที พร้อมส่ง 5 ข้อเสนอให้ กสทช. พิจารณา จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกประกาศเรื่องอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการบนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ให้คิดค่าโทรไม่เกิน 0.82 บาท/นาที ส่วนค่าบริการประเภทข้อมูลหรืออินเทอร์เน็ตไม่เกิน 0.28 บาท/เมกะบิต ขณะที่คลื่นความถี่ 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ให้คิดค่าโทรต่ำกว่า 0.69 บาท/นาที ส่วนค่าบริการประเภทข้อมูลให้คิดต่ำกว่า 0.26 บาท/เมกะบิต
          นายโสภณ หนูรัตน์ นักวิชาการด้านกฎหมาย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเลขานุการ คณะอนุกรรมการด้านสื่อและโทรคมนาคม คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) กล่าวสนับสนุน กสทช. ดำเนินงานเรื่องนี้ โดยให้เหตุผลว่า เพราะที่ผ่านมาผู้บริโภคถูกเอาเปรียบมาโดยตลอด
          การคิดคำนวณค่าโทรศัพท์ ผู้ประกอบการปัดเศษเป็นนาที ไม่ได้คิดตามการใช้งานจริง ซึ่งมีส่วนต่างที่ผู้บริโภคต้องจ่าย ดังนั้น เครือข่ายผู้บริโภคจึงเรียกร้องการคิดค่าบริการตามจริงให้สอดคล้องการใช้งาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และการออกแนวทางเช่นนี้มาจะมีประโยชน์กับผู้บริโภค เพราะที่ผ่านมา กสทช.ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลยังไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เท่าที่ควร "แม้ผู้ประกอบการจะบอกว่าราคาถูกลงกว่าเมื่อก่อน แต่ภายใต้ราคาที่ถูกลงก็ยังเอาเปรียบอยู่ และผู้บริโภคก็สับสนในการเก็บค่าบริการมาก คือพอไม่มีอัตราอ้างอิงก็จะคิด 1.50 บาทบ้าง 2 บาทบ้าง เป็นการกำหนดจากผู้ประกอบการฝ่ายเดียว อำนาจต่อรองของผู้บริโภคมีน้อยกว่าการที่ กสทช. ออกประกาศมาโดยมีเงื่อนไขการคิดค่าโทรเป็นวินาทีจะช่วยให้เกิดสมดุลในเรื่องอำนาจต่อรองของผู้บริโภค เกิดความเสมอภาคในการใช้บริการ และได้ราคาที่เป็นธรรม"
          อย่างไรก็ตาม คอบช. ได้มีหนังสือเรื่อง ความเห็นต่อแนวทางกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อ กสทช. จำนวน 5 ข้อดังนี้
          1. เห็นด้วยที่กำหนดแนวทางกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 2100 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ด้วยการระบุเพดานอัตราค่าบริการของบริการแต่ละประเภท ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าใจได้ง่ายและตรวจสอบได้ รวมถึงกำหนดอัตราค่าบริการข้อมูลเป็นหน่วยกิกะบิตด้วย
          2. ให้ กสทช. ตรวจสอบรายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงินทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเคร่งครัด 3.กสทช.ควรสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริโภค ทั้งเรื่องของคลื่นความถี่ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกบริการ รวมทั้งแจ้งอัตราค่าบริการที่ กสทช.ดูแล เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบบริการของตัวเอง
          4. การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน ผู้ให้บริการใช้คลื่นความถี่หลายย่านคลื่นผสมกัน โดยบริการที่ใช้คลื่นความถี่ย่านทุกย่านดังที่กล่าวมา ในการให้บริการร่วมด้วย จะต้องคิดค่าบริการตามอัตราเพดานของคลื่นความถี่ 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์
          5.เห็นด้วยกับการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงสำหรับบริการเสียงในหน่วยวินาที และ กสทช.ควรมีแผนเพื่อยุติการคิดค่าบริการแบบปัดเศษวินาที และควรกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการคิดค่าบริการแบบปัดเศษเป็นนาที เช่น 3เดือน หรือ 6 เดือน ก่อนเข้าสู่การคิดค่าบริการตามจริงทั้งระบบ
          "ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ มาโดยตลอด ผู้ประกอบการไม่คิด ตามการใช้งานจริง"