พัฒนาทักษะไอทีไทย

 วันเพ็ญ พุทธานนท์
          จากการที่ประเทศไทยมุ่งเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มสูบ พร้อมกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการสื่อสารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล โดยเริ่มจากเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรซึ่งเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้งานดิจิทัล
          ทั้งนี้จากสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ถึงการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสถานประกอบการในปี 2558 พบว่าสัดส่วนของสถานประกอบการที่มีพนักงานกว่า 51 คน ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ถึง 96.3% และสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่กว่า 200 คน มีการใช้คอมพิวเตอร์ถึง 99.6% สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เริ่มจากพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสังคม โดยเร่งพัฒนาผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นกำลังคน หรือบุคลากรในทุกๆ ด้าน ให้เกิดความเข้าใจ และมีทักษะทางเทคโนโลยีได้อย่างเชี่ยวชาญและพร้อมถ่ายทอด เพื่อนำประเทศไทยเข้าสู่การเป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
          ฮิวจ์ส แพททริคโอคอนแนล ตัวแทน ไอซีดีแอล เอเชีย ประเทศไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล ไอทีจึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน การพัฒนาประเทศไทยให้เข้าสู่สังคมดิจิทัลได้ต้องเริ่มจากการพัฒนาทักษะทางด้านไอที เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมเป็นแรงงานสำคัญในการสร้างประเทศให้แข็งแกร่ง โดยไอซีดีแอล พร้อมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแรงงานด้วยการเพิ่มศักยภาพทักษะด้านไอทีของทุกคนให้สูงขึ้น สามารถจัดการบริหารงานที่จำเป็นต้องใช้ทักษะไอทีเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายและภาระงานไอทีเบื้องต้นในหน่วยงาน
          ผลสำรวจของ ไอซีดีแอล ประเทศไทย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้สมัครงาน 49% แจ้งว่าตนเองมีทักษะความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการทำงาน "ดีมาก" และอีก 29% บอกว่าตนเองมีทักษะความรู้อยู่ในระดับ "ดี" แต่หลังจากนำกลุ่มคนตัวอย่างเหล่านี้เข้าทดสอบทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในหน้าที่ที่สมัครงาน พบว่ามีเพียง 25% เท่านั้นที่มีทักษะความรู้ในระดับดีและดีมากสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของ ไอซีดีแอล แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังขาดความรู้ในหลักสูตรไอทีเป็นอย่างมาก