ปัดฝุ่น "ซิป้า" หนุนศก.ดิจิตอล

  'ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่า ซิป้า ไม่ถูกยุบ รมว.ไอซีทีให้คำยืนยันกับเรา เพราะองค์กรนี้เป็นองค์กรที่สะสมความรู้มายาวนาน ถ้าจะยุบแล้วตั้งใหม่คงน่าเสียดาย เมื่อซิป้าได้เดินหน้าต่อ เราก็ต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้น ปัญหาต่างๆภายในองค์กรตอนนี้แก้ไขได้มากแล้ว และคาดว่าจะมีผู้อำนวยการซิป้าได้ทันเดือนต.ค.นี้ สอดรับกับชื่อกระทรวงดีอีและโครงสร้างกระทรวงใหม่แน่นอน' จีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า ) กล่าวยืนยัน
          เร่งแก้ปัญหาภายในองค์กร
          จีราวรรณ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมีความไม่แน่นอนว่าซิป้าจะถูกยุบหรือไม่ ทำให้เกือบไม่ได้งบประมาณปี 2559 อีกทั้งมีปัญหาภายในที่สะสมมานาน ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีงบประมาณค้างท่อ แต่สุดท้ายก็ได้มาที่จำนวน 280 ล้านบาท ซึ่งจากนี้ไปซิป้าต้องเร่งใช้งบประมาณและคาดว่าจะใช้ในโครงการต่างๆได้ตามแผน และในปีงบประมาณ 2560 ได้ของบประมาณไว้ที่ 290 ล้านบาท โดยซิป้าได้ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ พ.ศ.2560 - 2563 ให้มีลักษณะของการดำเนินงานเชิงรุก ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไปในทิศทางเดียวกัน
          ขณะที่การปรับโครงสร้างภายในองค์กร ได้เชิญ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาดูและปรับโครงสร้างได้มากแล้ว ปัญหาภายในองค์กร ก็เริ่มคลี่คลายได้มากเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ชัดเจน ก็ได้แก้ไขด้วยการให้กรมบัญชีกลางเข้ามาดูแล และอบรมพนักงานให้รู้ถึงระเบียบในการเขียนหนังสือราชการ เนื่องจากที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไม่กล้าจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพราะกลัวมีปัญหาอีก ก็จะทำให้มีระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ตอนนี้ปัญหางบประมาณค้างท่อ หมดลงแล้ว ส่วนฝ่ายบริหารเองก็มีตัวชี้วัดการทำงานเช่นกัน เพื่อวัดผลว่าจากการประชุมนำไปสู่การปฏิบัติจริงหรือไม่ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามแผนที่ประชุมไว้
          เมื่อซิป้ามีความชัดเจนว่าไม่ถูกยุบ คณะกรรมการซิป้าก็จะเร่งกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการซิป้าให้ได้ภายในเดือน ต.ค.2559 นี้ เพื่อให้ทันกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงดีอีใหม่ และมั่นใจว่าจะมีคนมาสมัครแน่นอน
          'มติที่ประชุมของคณะกรรมการซิป้า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตำแหน่งผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคณะกรรมการต้องนำเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและเงินเดือนต่อที่ประชุมอีกครั้ง ก็จะสามารถประกาศรับสมัครได้ทันที ที่ผ่านมาซิป้ามีความไม่แน่นอนว่าองค์กรจะอยู่หรือจะไปจึงไม่มีใครต้องการมาสมัครเป็นผู้อำนวยการ แต่จากนี้ไปชัดเจนแล้วว่าซิป้าจะเป็นองค์กรมหาชนภายใต้กระทรวงดีอีที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายดีอีได้เป็นอย่างดี'
          โชว์โรดแมปทันสมัย
          สำหรับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ พ.ศ.2560 - 2563 ที่ซิป้าปรับปรุงขึ้นนั้น จะเน้นเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผู้ประกอบการ และพัฒนาตลาด โดยมุ่งเน้นระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้มีความทันสมัย ภายใต้โครงการสมาร์ทซิตี้ (Smart City) เพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุน โดยมีการศึกษาข้อมูลแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงแผน ได้แก่ Mobile Apps, Cloud Computing, Social Media, Big Data เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เทคโนโลยีปัจจุบัน ขณะที่กลุ่มองค์กรธุรกิจต่างๆ มีการใช้ซอฟต์แวร์ประเภท Custom software ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาใช้เองในประเทศ โดยต่อไปซิป้าจะทำหน้าที่ออกใบรับรองซอฟต์แวร์ของคนไทยเพื่อเป็นเครื่องรับรองคุณภาพและหน่วยงานภาครัฐก็สามารถใช้ได้
          'จากการดำเนินงานตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอล ทำให้สำนักงานฯ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มีการศึกษาข้อมูลแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ Mobile Apps, Cloud Computing, Social Media, Big Data เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเกิดใหม่ของเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว'
          จีราวรรณ อธิบายเพิ่มเติมว่า ตัวเลขการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย มีอัตราการเติบโตชัดเจน โดยมูลค่าตลาดการผลิตซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ในปี 2559 จากการสำรวจของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คาดว่าจะมีมูลค่า 69,306 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมูลค่า 47,123 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็น 17.1 % ซึ่งตัวเลขจะเห็นว่าตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ประเภท Custom software มีมูลค่าสูงที่สุด โดยมีมูลค่า 16,164 ล้านบาท ในปี 2556 และมีมูลค่าถึง 17,540 ล้านบาทในปี 2557 เพิ่มขึ้น 8.5 % และในส่วนของบริการซอฟต์แวร์ประเภทอื่นๆ ก็มีปริมาณมูลค่าและแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตามลำดับโดยมีอัตราเติบโตรวมเป็น 9.1% ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอล ดังนั้นซิป้าจึงยังคงต้องเป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้เติบโตตามตัวเลขของภาครวมอุตสาหกรรมต่อไป
          ยืนหยัดด้วยผลงาน
          แม้ว่าปีที่ผ่านมา ซิป้าจะมีปัญหาต่างๆในองค์กร แต่ซิป้าก็ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงไอซีทีให้ดำเนินโครงการสำคัญในหลายมิติ อาทิ เป็นหน่วยงานนำร่องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และกำหนดให้มีโครงการสำคัญเพื่อกระจายรายได้อย่างทั่วถึงในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในระดับชุมชน และยกระดับผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรสายซอฟต์แวร์ เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยสำนักงานฯ มีการผลักดันส่งเสริมสนับสนุน ก่อให้เกิดการกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยในประเทศมีการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้าน ดิจิตอลคอนเทนต์ ซึ่งในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับ ดิจิตอล คอนเทนต์ กระจายไปทั่วภูมิภาคจำนวน 28 หลักสูตร 27 มหาวิทยาลัย และมีบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มากขึ้น
          นอกจากนี้ทางสำนักงานฯ ยังมุ่งเน้นผลักดันโครงการประจำปีและโครงการ Flagship ในปี 2559 เพื่อเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ทั้งด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ Thailand Tourism Open Platform โครงการ TECH STARTUP โครงการ HEALTHCARE เกี่ยวกับ Personal Health Record การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ HIS และข้อมูลสุขภาพจังหวัด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ ได้ โครงการSMEs ใช้ ICT และทำ E-Business โครงการ Phuket Smart City เพื่อสร้างอุตสาหกรรมดิจิตอลที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นสถานที่ทำงาน และเจรจาธุรกิจของนักทำงานด้านดิจิตอลและนักลงทุน
          รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งระดับประเทศ และระดับโลกผ่านเวทีประกวดได้แก่ THAILAND ICT AWARDS: การประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ, THAI LAND DIGI CHALLENGE: การประกวดผลงาน Digital Content ดีเด่นแห่งชาติ, ANGEL IN THE CITY: การประกวดผลงานผู้ประกอบการซอฟต์แวร์รายใหม่แห่งชาติ, ASIA PACIFIC ICT AWARDS, ACM-ICPC ASIA: เจ้าภาพการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับโลก, ASIAN ANIMATION SUMMIT: Pitching ด้านAnimation ที่เกาหลีใต้ ขณะที่การส่งเสริมด้านการตลาดยังมุ่งมั่นในการจัดงาน SOFTWARE EXPO ASIA: มหกรรมการแสดงนวัตกรรมดิจิตอล และซอฟต์แวร์ในภูมิภาคเอเชีย, งาน BANGKOK ENTERTAINMENT WEEK & BANGKOK INTERNATIONAL DIGITAL CONTENET FESTIVAL, งาน BUSINES MATCHING: งานเจรจาธุรกิจด้านเกม เป็นต้น
          'ตอนนี้พูดได้เลยว่าบุคลากรที่ซิป้ามีกว่า 120 คน ใจชื้นขึ้นมาก เราต้องทำให้ซิป้าอยู่ได้ด้วยผลงาน ต่อไปหากใครจะมีนโยบายยุบองค์กรนี้ คงต้องคิดหนัก' จีราวรรณ กล่าวทิ้งท้าย