นายกฯปลุกคนไทยเข้าสู่ยุค4.0

  เมื่อเวลา 20.15 น. วันที่ 8 กรกฎาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ตทุกหมู่บ้าน ให้ทุกคนเข้าถึงองค์ความรู้ จากแหล่งข้อมูลทั่วโลก ที่มักจะเป็นภาษาอังกฤษ ต่อไปคนไทยต้องกินอาหารแบบบุฟเฟต์ ไม่ให้ใครมาป้อนแบบเด็กๆ เหมือนที่ผ่านมา ต้องเลือกทานได้ เราต้องดูความยั่งยืนให้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้มากขึ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เราต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิต และทุกอย่างต้องระเบิดจากข้างใน คือตนเองนั้นต้องอยากรู้ อยากเรียนด้วย เราบังคับใครไม่ได้ใน เรื่องเหล่านี้
          "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้รองรับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เรามีนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก ที่ทุกภาคส่วน ทุกคน ต้องเข้าใจตรงกัน เราต้องทำอย่างไรให้ประเทศเดินหน้าไปสู่การเป็นคนไทย 4.0 วันนี้ต้องยอมรับว่าเรามีหลายระดับด้วยกัน ไม่ว่าจะ 3.0, 2.0, 1.0 ก็มีคละเคล้ากันไป เราติดกับดักรายได้ปานกลางอยู่ในปัจจุบัน เราจะก้าวไปสู่ 4.0 ได้ทั้งหมด เราก็เอา 3.0 เป็น 4.0 ก่อน ส่วนของ 1.0, 2.0 ต้องทำไปสู่ 3.0 แล้วก็นำไปสู่ 4.0 ใช้เวลาแตกต่างกัน รัฐบาลแยกแยะเพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้ คนถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว เราต้องมีนวัตกรรม มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจประเทศจะต้องเข้มแข็ง ครบวงจร เราต้องมีมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น สร้างห่วงโซ่มูลค่า ทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว
          นายกฯกล่าวว่า กุญแจสู่ความสำเร็จในการสร้างคนไทย 4.0 เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้น รัฐบาลต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาคเอกชนและภาคการเงิน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในแต่ละภูมิภาคจะต้องเข้ามาสนับสนุนด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนา ในแต่ละกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมายตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพและชีวภาพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติ อัจฉริยะ ดิจิตอล และหุ่นยนต์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย