เอกชนร้อง"กสทช."ช่วยจ่ายเดินสายโทรคมนาคมใต้ดิน

ดินแดง * ผู้ประกอบการพาดสายโทรคมนาคม เสนอ กสทช.ดึงงบจากกองทุนฯ-ลดค่าธรรมรายปี หนุนค่าใช้จ่ายถอนสายเดิม
          ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2559 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดให้มีการหารือกลุ่มย่อย หรือ โฟกัสกรุ๊ปเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิใน การปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกฎหมายให้สอด คล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป หลังจากกฎหมายฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2552 เป็นระยะเวลากว่า 6 ปี
          โดยบรรยากาศค่อนข้างคึกคักมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำ นวนมาก โดยนายพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล ตัวแทนบริษัท เบญจจินดา โฮลด์ จำกัด กล่าวว่า สำหรับบริษัทที่ต้องถอนการติดตั้ง การพาดสายเดิมที่มีอยู่ จะต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควร จึงอยากให้ใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทร คมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) มาสนับสนุนส่วนนี้
          ด้านนางสาวกนกพร คุณชัยเจริญกุล ตัวแทนจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการถอนสายพาดเดิม ต้องการให้ กสทช.ช่วยเหลือในรูปแบบการลดหย่อนอัตราค่าเนียมราย ปีจากเดิมที่จ่ายอยู่แล้ว 2% ต่อปี ลง เพราะการเข้าร่วมจัดระเบียบ สายมีค่าใช้จ่ายจำนวนไม่น้อย
          นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวถึงแนว ทางแก้ไขปัญหา คือ บริษัทที่จะพาดสาย จะต้องนำลงใต้ดิน แต่ถ้าจะพาดกับเสาไฟฟ้า จะต้องมีแนวทางอนุญาตให้ผู้ประกอบการพาดสาย ซึ่งจะต้องไม่เกิน 3 บริษัท ต่อเสา 1 ต้น จากเดิมที่ กสทช.ไม่เคยกำหนดไว้.