อนุมัติเรียกเงินเอไอเอส160ล.เร่งเคาะ"ทรูมูฟ"2สัปดาห์รู้ผล

 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้พิจารณาเงินรายได้ในช่วงมาตรการเยียวยาทั้งในคลื่นความถี่ย่าน 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ โดยบอร์ด กทค.ได้มีมติเห็นชอบให้เรียกเก็บเงินรายได้ในช่วงมาตรการเยียวยาในเบื้องต้นบนคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ระหว่างในช่วงที่มีการให้บริการตามมาตรการเยียวยา ในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เท่ากับอัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เคยนำส่งภายใต้สัญญาสัมปทานในวันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 160,836,461.14 บาท รวมทั้งให้สำนักงานดำเนินการเรียกเก็บส่วนแบ่งรายได้ในช่วงที่มีการขยายเวลาตามมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมในวันที่ 1 มิถุนายน-30 มิถุนายน 2559 ในลักษณะเดียวกันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
          นายฐากรกล่าวว่า สำหรับคลื่นในย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ กทค.มีมติให้คณะทำงานตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองของบริษัท ทรูมูฟ จำกัด โดยให้เร่งรัดให้พิจารณาเงินรายได้ในช่วงเยียวยาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556-3 ธันวาคม 2558 ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งในส่วนของบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ก็ให้คณะทำงานตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครอง เร่งรัดให้พิจารณาเงินรายได้ในช่วงเยียวยา ตั้งแต่วันที่ 16 กันายน 2556-25 พฤศจิกายน 2558 ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์เช่นเดียวกัน
          นายฐากรกล่าวว่า สำหรับคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่สำนักงาน กสทช.ได้เรียกเก็บเงินไปแล้วบางส่วนในช่วงที่ 1 นั้น ทางบริษัทที่ถูกเรียกเก็บเงินทั้งบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ขณะนี้คดียังอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครอง ซึ่งการพิจารณาของ กทค.จะเป็นการพิจารณาเงินรายได้ในช่วงเยียวยาทั้ง 3 ช่วง ซึ่งจะมีมติดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง