ซิป้าวางโรดแมพรับเศรษฐกิจดิจิทัล

 หลังจากคลุมเครือมานานว่า สถานะสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า จะยังมีอยู่ หรือต้องถูกยุบ เมื่อปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)
          อย่างไรก็ตาม หลังสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) ผ่านกฎหมายกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเปลี่ยนแผนการดำเนินงานของกระทรวง เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ยังให้ซิป้าอยู่ในแนวทางการบริหารของกระทรวงใหม่ต่อไป
          นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร ซิป้า กล่าวว่า หลังจากชัดเจนว่าองค์กรไม่ถูกยุบตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวง และให้ดำเนินโครงการต่างๆ ต่อไปได้ ซึ่งตอนนี้งบประมาณ ปี 2559 จำนวน 280 ล้านบาท ยังคงดำเนินโครงการต่างๆ ต่อเนื่องตามกรอบเดิม
          ส่วนปีงบประมาณ 2560 ขอไป 290 ล้านบาท ซิป้าได้ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ พ.ศ.2560-2563 ให้มีลักษณะของการดำเนินงานเชิงรุกประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไป ในทิศทางเดียวกัน
          ทั้งนี้ จะเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ประกอบการและพัฒนาตลาดโดยมุ่งเน้นระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้ทันสมัย ภายใต้โครงการสมาร์ทซิตี้ เพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุน โดยศึกษาข้อมูลแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เพื่อปรับปรุงแผน ได้แก่ โมบาย แอพ, คลาวด์ คอมพิวติ้ง, โซเชี่ยล มีเดีย และบิ๊ก ดาต้า เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เทคโนโลยีปัจจุบัน
          ขณะที่กลุ่มองค์กรธุรกิจต่างๆ ใช้ซอฟต์แวร์ประเภท Custom software ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น และพัฒนาใช้เองในประเทศ
          มูลค่าตลาดการผลิตซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ปี 2559 จากการสำรวจของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (ทีดีอาร์ไอ) คาดว่าจะมีมูลค่า 69,306 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมูลค่า 47,123 ล้านบาทเมื่อ ปี 2556 คิดเป็น 17.1%
          จากตัวเลขจะเห็นว่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์มีแนวโน้มที่จะ ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ประเภท Custom software มีมูลค่า สูงที่สุด ที่ 16,164 ล้านบาทในปี 2556 และมีมูลค่า 17,540 ล้านบาทในปี 2557 เพิ่มขึ้น 8.5% และส่วนบริการซอฟต์แวร์ประเภท อื่นๆ ก็มีปริมาณมูลค่าและแนวโน้ม ที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยมีอัตราเติบโต รวมเป็น 9.1% ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
          "ซิป้าจะเน้นการชี้วัดศักยภาพจาก มูลค่าเป็นหลักสมมุติตั้งเป้ามูลค่าของโครงการไว้ที่ 40 ล้านบาท ตัวชี้วัดความสำเร็จจะต้องทำให้ได้ตามเป้าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร จึงเป็น สิ่งสำคัญมากหลังจากปรับโครงสร้างองค์กรไปแล้ว การทำงานต่างๆ จะต้องเป็นระบบมากขึ้น ปัญหางบประมาณค้างท่อจะถูกจัดการอย่างมีระบบ เร่งโครงการต่างๆ ให้สำเร็จตามแผนงานมากขึ้น"
          "ตลาดซอฟต์แวร์ และบริการมีแนวโน้ม ขยายตัวเพิ่มขึ้น"
          ไอซีทีมอบงานสำคัญ
          นางจีราวรรณ กล่าวว่า ซิป้าได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงไอซีที ให้ดำเนินโครงการสำคัญหลายมิติ อาทิ เป็นหน่วยงานนำร่องในอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และกำหนดให้มีโครงการสำคัญเพื่อกระจายรายได้อย่างทั่วถึงในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับชุมชน และยกระดับผู้ประกอบการให้มีศักยภาพประกอบธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรสายซอฟต์แวร์ เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
          โดยสำนักงานผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ก่อให้เกิดการกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยในประเทศจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านความตระหนักในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล คอนเทนต์ ซึ่งปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับดิจิทัลคอนเทนต์กระจายไปทั่วภูมิภาค 28 หลักสูตร 27 มหาวิทยาลัย และมี บุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มากขึ้น
          นอกจากนี้ สำนักงานยังมุ่งเน้น ผลักดันโครงการประจำปีและโครงการนำร่องปี 2559 เพื่อเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ทั้งด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ ทัวริซึ่ม โอเพ่น แพลตฟอร์ม โครงการเทค สตาร์ท โครงการเฮลธ์แคร์ การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบเอชไอเอส และข้อมูลสุขภาพจังหวัด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ โครงการเอสเอ็มอีใช้ไอซีทีและทำอี-บิซิเนส
          โครงการภูเก็ต สมาร์ท ซิตี้เพื่อสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นสถานที่ทำงานและเจรจาธุรกิจ ของนักทำงานด้านดิจิทัลและนักลงทุน อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริม ผู้ประกอบการทั้งระดับประเทศและระดับโลกผ่านเวทีประกวดต่างๆ