ไฟเขียวกม.จัดสรรคลื่นความถี่ เคาะตัดบอร์ดกสทช.เหลือ7คน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 162 เสียง รับหลักการในวาระที่ 1 ของร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาในรายละเอียด จำนวน 17 คน มีกำหนดระยะเวลาทำงาน และส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว กลับมาให้ สนช.ลงมติภายใน 60 วัน ซึ่งสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว คือ เปลี่ยนแปลงจำนวนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จาก 11 คน เหลือเพียง 7 คน โดยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภค
          ส่วนการสรรหา กสทช.กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหา 7 คน ประกอบด้วย 1.ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 2.ประธานศาลฎีกา 3.ประธานศาลปกครองสูงสุด 4.ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 5.ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 6.ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ 7.ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการสรรหาต้องพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่คุณสมบัติเป็น กสทช.ให้ได้จำนวนสองเท่าของจำนวน กสทช. จากนั้นส่งให้วุฒิสภาลงมติคัดเลือกให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันต่อไป
          ด้านอำนาจหน้าที่ของ กสทช.นั้นได้เพิ่มเติม คือ ให้จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แต่แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม