"ไอซีที"เร่งเครื่อง3โครงการเนรมิต"ภูเก็ต สมาร์ทซิตี้"

ก.ไอซีที เดินหน้าสร้างเมืองอัจฉริยะภูเก็ต สำรวจจุดติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วจังหวัด พร้อมเริ่มโครงการขับเคลื่อนการลงทุน จัดตั้ง Innovation Park ใช้ระบบอัจฉริยะบริหารจัดการเมือง เพื่อความปลอดภัยและส่งเสริมการท่องเที่ยว จับมือหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ
          นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที  เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ สมาร์ทซิตี้ (Smart City) ที่ จ.ภูเก็ต เป็นโครงการยกระดับให้ภูเก็ตกลายเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีระบบบริหารจัดการด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยกระทรวงไอซีทีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า กำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้  3 โครงการหลัก
          ประกอบด้วยโครงการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Smart Growth) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการด้านต่างๆ อาทิ การจัดตั้งสถาบันนานาชาติเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ (International Creative and Innovation Entrepreneur Academy)  ในการดึงหลักสูตรระดับนานาชาติเพื่อสอนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านนวัตกรรมรุ่นใหม่ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
          ทั้งนี้เพื่อให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  การพัฒนาสังคมการอยู่ร่วมกันแบบอัจฉริยะ (Smart Living Community) ในด้านการเป็นเมืองปลอดภัย (Safe City) จะดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ทั่วทุกพื้นที่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติที่พักอาศัยในจังหวัด และการวางระบบบัตรนักท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourist Card) เพื่อดูแลความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางทะเล ระบบแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย และระบบตรวจสอบ ด้านสิ่งแวดล้อม (IOT Environment Sensors City)เป็นต้น
          โครงการต่อมาคือ โครงการจัดตั้งสวนนวัตกรรม (Innovation Park) เพื่อสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอล (Super Cluster Digital) โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) เพื่อดำเนินการ 3 โครงการย่อย ได้แก่ การจัดตั้งสำนักงานบริการแบบครบวงจรเป็นศูนย์ประสานงานการบริการ และ ให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนด้านดิจิตอล โครงการศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศและการศึกษาเชิงรุกเพื่อเป็นตัวอย่าง (Ecosystem and Incentive Study and Roadshow) เพื่อรวบรวมมาตรการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอล (Smart City) และโครงการออกใบรับรองเพื่อผู้ประกอบการและนักลงทุน (Certified Digital Workers/Investors) เพื่อการรับรองและให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการด้านดิจิตอล เพื่อกำหนดมาตรการ คุณสมบัติและขั้นตอนการขอรับการรับรอง
          สำหรับโครงการสุดท้าย คือ โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ Smart city จังหวัดภูเก็ต ขณะนี้ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบเขตและลงพื้นที่กำหนดจุดติดตั้งร่วมกับท้องถิ่น เช่น เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เทศบาลศรีสุนทร เทศบาลเมืองป่าตอง พร้อมทั้งเตรียมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับผิดชอบบริหารโครงการต่อไป