ตั้งกระทรวงดีอีเสร็จก.ย.นี้ "อุตตม"เร่งปรับโครงสร้าง

 เกณฑ์ราชการระดับกรมเข้าสังกัดสำนักงานใหม่
          ไอซีทีเร่งปรับโครงสร้างงานกระทรวง-สำนักปลัด พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น "กระทรวงดีอี" ภายในก.ย.นี้ หลัง สนช.เห็นชอบผ่านร่างตั้งกระทรวง เผยต้องการไปสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ
          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ภายในเดือนก.ย.นี้ กระทรวงไอซีทีจะปรับโครงสร้างกระทรวงแล้วเสร็จและเปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีที เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ. 2545 เพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและสอดรับกับแผนงานของรัฐบาลที่มุ่งการบริหารงานเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย
          สำนักงานใหม่ที่จะเพิ่มเติมขึ้นภายใต้ โครงสร้างกระทรวงใหม่นี้คือ สำนักงาน คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดของกระทรวง มีเลขาธิการคณะกรรมการ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่รองรับนโยบายการทำงานจากคณะกรรมการ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
          นอกจากนี้ จะมีสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหน่วยงานรูปแบบองค์การมหาชน เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่างๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ทั้งรูปแบบให้ความรู้ หาบุคลากร ตลอดจนเงินทุนในการส่งเสริมเพื่อให้โครงการต่างๆ ประสบความสำเร็จ อีกทั้งต้องจัดตั้งกองใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรับการทำงานของสำนักใหม่ที่เกิดขึ้น เช่น กองนโยบายและแผน อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงาน เป็นต้น
          ส่วนศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่ต้องย้ายไปขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำหน้าที่เตือนภัยระดับชาติ ขณะที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า ไม่ถูกยุบเป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามที่เป็นข่าว
          แต่ยังคงมีหน่วยงานนี้เช่นเดียวกับกรมอุตุนิยมวิทยา, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ., สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือสพธอ., บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, บมจ.กสท โทรคมนาคม และ บมจ.ทีโอที ยังเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงใหม่นี้ "การปรับเปลี่ยนบุคลากรในองค์กรขณะนี้ ยังระบุไม่ได้ว่าต้องย้ายคนออก หรือเพิ่มคนเข้ามากน้อยเพียงใด ต้องดูตามความสามารถและพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งการทำงานจะต้องสอดคล้องกันกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม"
          ขณะเดียวกันกระทรวงต้องเร่งทำโครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เพื่อรองรับการเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของกระทรวงใหม่ และให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาดูเรื่องการปรับโครงสร้างกระทรวงอย่างจริงจัง
          กระทรวงมีเวลาประมาณ 3 เดือนที่ต้อง เตรียมตัวไปสู่กระทรวงใหม่ เพราะคาดว่าขั้นตอนต่างๆ หลัง สนช. เห็นชอบแล้วจะใช้เวลาแล้วเสร็จประมาณเดือนก.ย. ซึ่งเขาและนางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวง ต้องเป็นประธานตั้งคณะทำงานการปรับโครงสร้างกระทรวง จากนั้นต้องเสนอโครงสร้างกระทรวงต่อ ก.พ.ร. ให้เห็นชอบและส่งต่อไปยังกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาและเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
          "ตอนนี้เรายังคิดชื่อกระทรวงใหม่เป็นภาษาอังกฤษไม่ออก แต่เมื่อเปลี่ยนชื่อกระทรวงใหม่เสร็จ ผมต้องหลุดจากตำแหน่ง เพราะผมมาเป็นรัฐมนตรีไอซีที ไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงดีอี ส่วนผู้ใหญ่จะแต่งตั้งผมต่อหรือไม่นั้น ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ แต่ปลัดยังคงต้องทำหน้าที่ปลัดต่อไป เพราะเขาคือข้าราชการประจำ"
          อย่างไรก็ตาม กระทรวงดีอีจะยังคงเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
          ยุทธศาสตร์สุดท้ายคือการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้ 4 เป้าหมายหลัก ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทุนมนุษย์และ ภาครัฐ แบ่งเป็น 4 ระยะ เริ่มตั้งแต่ระยะ 1ปี 6เดือน ระยะ 5 ปีระยะ 10 ปีถึงระยะ 20 ปี