ไอซีทีระดมสมองรัฐ-เอกชนเดินหน้าตั้งเครือข่ายศูนย์เพาะบ่มดิจิทัลสตาร์ตอัพ

"อุตตม" เดินเครื่องเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะดิจิทัลสตาร์ตอัพ หลังเซ็นเอ็มโอยูกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มั่นใจเริ่มได้ไตรมาสที่ 3 เผยขณะนี้อยู่ระหว่างระดมสมองวางแผน กำหนดกรอบเวลารับสมัครผู้เข้าโครงการ
          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าหลังจากบันทึกข้อตกลง(เอ็มโอยู)ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคเอชนเพื่อร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะดิจิทัลสตาร์ตอัพ (Digital Startup Incubation Network) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ขณะนี้ทีมงานโครงการที่มีตัวแทนจากกลุ่มพันธมิตรจากภาคส่วนต่างๆ กำลังร่วมกันกำหนดแผนงานในรายละเอียดต่างๆ อาทิ เป้าหมายรับคนเข้าโครงการกำหนดเวลาเปิดรับผู้เข้าโครงการ ฯลฯ รวมถึงแผนข้อเสนองบประมาณของโครงการ ซึ่งคาดว่าภายใน 1 เดือนจะแล้วเสร็จ โดยตั้งเป้าหมายว่าโครงการนี้เริ่มได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้
          สำหรับการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ จะมีการจัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านการบ่มเพาะ การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ โดยเน้นหนักการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาคนโยบายและภาคปฏิบัติเพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ Digital Startup และ ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่ ภายใต้แนวคิด Incubation Center นอกจากนี้ยังให้การส่งเสริมด้านการตลาดและการลงทุนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าทั้งภายในและระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล อีกด้วย
          นายอุตตม ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สตาร์ตอัพเป็นพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมก็คือ การสร้างธุรกิจใหม่ ใช้เวลา ไม่ใช่จะเกิดได้เร็วง่ายๆ ไม่เป็นฟองสบู่ ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาหลายๆ แห่งล้วนเห็นตรงกันว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การสร้างงานจ้างงาน จึงมาร่วมกับโครงการสตาร์ตอัพต่างๆ ให้สนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จำเป็น ชี้แนะ เพิ่มโอกาสให้สตาร์ตอัพประสบความสำเร็จ ควรให้การสนับสนุนการสร้างสตาร์ตอัพหลายประเทศกำลังดำเนินการ
          สำหรับวัตถุประสงค์ความร่วมมือ คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ Digital Startup และผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่ (Digital Startup) ของประเทศไทย ภายใต้แนวความคิด Incubation Center ขับเคลื่อนประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และสังคมดิจิทัล,ส่งเสริม สนับสนุนและสร้าง แรงบันดาลใจองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ (Scalable) สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด (High growth) เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ Digital Startup สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ Digital Startup ของประเทศไทยและสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่ (Digital Startup) ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
          นอกจากนี้แล้วในส่วนของขอบเขตความร่วมมือ หน่วยงานพันธมิตรต่างๆ มีวัตถุประสงค์ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย ศูนย์บ่มเพาะดิจิทัลสตาร์ตอัพ (Digital Startup Incubation Network) ในประเทศไทย ให้ประสบผลสำเร็จ โดยจะร่วมกันดำเนินการ ดังนี้  จัดทำนโยบายการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ Digital Startup ตามแนวทางการส่งเสริมธุรกิจ Digital Startup ในประเทศไทย ภายใต้แนวความคิด Incubation Center, สนับสนุนการดำเนินงานการส่งเสริมธุรกิจ Digital Startup ในประเทศไทยทั้งการบ่มเพาะ ธุรกิจการสนับสนุนองค์ความรู้ การส่งเสริมการตลาดและการลงทุน เป็นต้น ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ Digital Startup ตามแนวทางการส่งเสริมธุรกิจ Digital Startup ในประเทศไทยภายใต้แนวความคิด Incubation Center ทั้งนี้หน่วยงานเครือข่ายจะดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายต่อสาธารณะได้เท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานเครือข่ายอื่น เป็นต้น
          สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามความร่วมมือ เป็นต้นไป โดยหน่วยงานเครือข่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้โดยมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน เครือข่ายอื่นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน