ผุดศูนย์รับร้องเรียนทุกเรื่องปัญหาออนไลน์

 "ไอซีที" ผนึกพันธมิตรเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์แบบวันสต็อปเซอร์วิส ดูแลทุกปัญหาทั้งเว็บไซต์ผิดกฎหมาย เนื้อหาไม่เหมาะสม ปัญหาซื้อสินค้าออนไลน์ และภัยคุกคามไซเบอร์
          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยในพิธีลงนาม ความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์อย่างครบวงจร 1212 โอซีซี (online complaint center) ว่า กระทรวงไอซีทีร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ., สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 โอซีซี" ซึ่งมอบหมายให้ สพธอ. เป็นผู้บริหารจัดการในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์แบบครบวงจรในจุดเดียว หรือวันสต็อปเซอร์วิส
          ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การทำธุรกรรมซื้อขายสินค้า ตลอดจนกระตุ้นการเติบโตให้อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซให้เพิ่มสูงขึ้น ประชาชน องค์กร ตลอดจนผู้ค้า และผู้บริโภค สามารถ มั่นใจได้อย่างเต็มที่ว่าจะมีศูนย์กลางรับเรื่องที่พร้อมเป็นที่พึ่ง และช่วยดูแลปัญหา ทั้งส่วนของเว็บไซต์ผิดกฎหมายหรือมีเนื้อหาไม่เหมาะสม ปัญหาซื้อขายออนไลน์ ปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ช่วยให้การทำธุรกรรมต่างๆ รวมถึงอีคอมเมิร์ซมีการขยายตัวและการเติบโตอย่างมั่นคง
          นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สพธอ. กล่าวว่า จากการทดลองให้บริการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 โอซีซี รวมถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ของ เอ็ตด้า เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา พบว่า มีเรื่องร้องเรียนกว่า 2,524 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์ผิดกฎหมาย หรือ เนื้อหาไม่เหมาะสม 935 เรื่อง และปัญหาซื้อขายออนไลน์ 592 เรื่อง