กระทรวงดิจิทัลฯ

 กระทรวงไอซีทีชื่อที่เราคุ้นเคยกำลังจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" เรื่องดิจิทัลนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล มีการร่างกฎหมายใหม่สิบฉบับ ซึ่งทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับหลักการไปแล้วตั้งแต่ปลายปี 2557 และ สนช. ก็เพิ่งผ่านมติให้ตั้งกระทรวงดิจิทัลฯ ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้
          การตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี นำไปปรับกระบวนการทำงานของทางราชการให้ทันสมัย ประสานกับภาคเอกชนและภาคสังคม และเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารโครงการของส่วนราชการที่จำเป็นต้องเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีการตั้งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นตัวผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านดิจิทัลขึ้นมา
          แล้วกระทรวงดิจิทัลฯ นี้จะทำหน้าที่อะไร? กระทรวงนี้จะมีแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้
          (1)แนวทางการทำให้การใช้ดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ทำให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใดที่เป็นการประหยัดทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
          (2) แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมซึ่งต้องครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร การแพร่เสียง หรือการแพร่ภาพในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นดิน พื้นน้ำ หรือในอากาศหรืออวกาศ และแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและประโยชน์ของประชาชน
          (3) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอพพลิเคชั่นสำหรับประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความหลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวก ยกระดับของศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งการมีระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลขนาดใหญ่
          (4) แนวทางการส่งเสริมการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลสารสนเทศ หรือข้อมูลดิจิทัล รวมทั้งพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการประยุกต์ใช้มาตรฐาน มาตรการด้านความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการทางกฎหมาย พัฒนาระบบหรือบริการที่มีความสำคัญยิ่งยวดที่จำเป็น เพื่อให้การประยุกต์ใช้งานมีความสอดคล้องและระบบสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
          (5) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัลทั้งในกิจการโทรทัศน์ วิทยุ เพลง ละคร ภาพยนตร์ การโฆษณา การตลาดการลงทุนรวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดมาตรการและแรงจูงใจในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมการร่วมทุนในรูปแบบการทำงานระหว่างรัฐกับเอกชน
          (6) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งสร้างความพร้อม และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้มีการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับต่อยอดสร้างโอกาส สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
          (7) แนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้ง การส่งเสริมเพื่อให้มีระบบการให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย