รายงานพิเศษ: ผ่าแผนยุทธศาสตร์ ICDL...ภารกิจพัฒนาเทคโนโลยีสู่สากล

16 nternational Computer Driving License I(ICDL) ถือเป็นประกาศนียบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล โดยเริ่มจากแนวคิดร่วมกันของนานาประเทศในยุโรปที่ต้องการพัฒนามาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อรองรับความรู้ความสามารถ ของบุคคลในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อขับเคลื่อนวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงเทียบชั้นระดับสากล โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันยุทธศาสตร์นี้ให้ก้าวสู่การใช้งานอย่างเต็มกำลัง และยังได้รับการลงนามรับรองโดยหน่วยงาน รัฐบาล และสมาคมด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสหประชาชาติ ยูเนสโก และบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
          ดร.ฮิวจ์ส แพททริค โอคอนแนล ตัวแทน ICDL Asia ประเทศไทย เปิดเผยว่า การสร้างสังคมดิจิทัลต้องอาศัยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีความทันสมัย พรั่งพร้อมไปด้วยการกระจายข้อมูลที่อัพเดตได้อย่างทันเวลาอยู่เสมอ และด้วยเหตุนี้อุปกรณ์เคลื่อนที่จึงถูกสร้างขึ้น เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว โมบาย ดีไวซ์ (Mobile Device) ในประเทศไทยจึงเติบโตราวกับดอกเห็ด มีผู้ใช้งานมากถึง 100 ล้านเครื่อง ในขณะที่จำนวนประชากรของประเทศไทยมีเพียงแค่ 67 ล้านคนเท่านั้น ดังนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทำงานภายใต้ดิจิทัล ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก แน่นอนว่าการเชื่อมต่อดิจิทัลในชีวิตประจำวันนั้น ทำให้สังคมคนเมืองกลายเป็นสังคมดิจิทัลอย่างแนบเนียน  ดังนั้นการใช้สมาร์ท ดีไวซ์ ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย ไม่ว่าจะเป็น ตู้เย็น ทีวี นากา รถยนต์ เป็นต้น
          นอกจากการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาความรู้ ความสามารถ หรือการพัฒนาศักยภาพของคนล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เพิ่มประสิทธิผลการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยสามารถใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จากเรื่องใกล้ตัวอย่าง การทำงาน ที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเหลือแล้ว การสร้างการเรียนรู้เพื่อต่อยอดสู่การทำงานหรือสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบอื่นๆ ก็มีส่วนจำเป็นอย่างมากเช่นกัน สังคมดิจิทัลจะเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ต้องพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ใช้บริการไปพร้อมๆ กัน
          ดังนั้น ICDL จึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ 5 ข้อหลัก อันได้แก่
          1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล (Hard Infrastructure) โดยจัดตั้งให้บริการสำหรับธุรกิจต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ทั้งในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น การมาตั้ง Data
          Center การให้บริการ Cloud Computing การมาร่วมทุนในธุรกิจโทรคมนาคม และซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน ฯลฯ) หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากการสื่อสารที่มีคุณภาพในการเชื่อมต่อกับโลก
          2. การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรม ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล (Soft Infrastructure)
          3. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ (Service Infrastructure)
          4. การส่งเสริมและสนับสนุนดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion)
          5. ดิจิตอลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital Society) คือ การพัฒนาสังคมดิจิตอลที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและบริการของรัฐต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อคนทุกระดับ
          ขณะเดียวกัน  ICDL ทำหน้าที่ประหนึ่งผู้ให้ความรู้ พร้อมถ่ายทอดทักษะไอทีในชีวิตประจำวันให้เกิดการนำไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน ต่อเนื่องไปถึงการใช้งานสำหรับทำงาน หรือติดต่อสื่อสารในด้านอื่นๆ ภายในงาน ICDL สนองนโยบายรัฐเปิดบูธจัดการทดสอบทักษะไอทีพื้นฐาน ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้ารับการทดสอบ โดยแบ่งผลการทดสอบออกเป็น 4 ระดับ ตามมาตรฐาน ICDL สากล คือ
          1. ระดับเบื้องต้น คือ มีความสามารถในการรับส่งอีเมล ความเข้าใจคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
          2. ระดับชีวิตประจำวัน คือ มีความรู้ในการป้องกันคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น มีความสามารถในการรับส่งอีเมล สร้างงานเอกสารได้ และสามารถใช้เทคโนโลยีแบบทัชสกรีนได้
          3. ระดับการทำงาน คือ สามารถทำงานออนไลน์ บริหารข้อมูลต่างๆ พรีเซ็นต์เอกสารได้
          4. ระดับสูง คือ สามารถพรีเซ็นต์งานขั้นสูงทำรายงาน วิเคราะห์เอกสาร หรืองานต่างๆ ได้ โดยมาตรฐานทั่วไปสำหรับบุคลากรที่ใช้ในการทำงาน คือ ระดับกลาง หรือระดับการทำงาน ที่จำเป็นจะต้องใช้ทักษะทางด้านไอทีในการพรีเซ็นต์ บริหารข้อมูล และทำงานผ่านทางดิจิทัลได้แบบเรียลไทม์
          ประกอบกับในอนาคตจะมีการผลักดันให้เกิด
          เป็นข้อกำหนดในการรับสมัครงานตามมาตรฐานสากล โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนให้เกิดการทดสอบตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงบุคลากรในองค์กรของภาครัฐและเอกชน เป็นต้น  ทั้งนี้ ICDL มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มขีดความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานทั่วไปของประชากรทุกคนให้ได้มาตรฐานคุณภาพเช่นเดียวกันทั่วทุกมุมโลก โดยมุ่งหวังให้เกิดการใช้งานทักษะทางคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง และใช้งานได้จริงในการทำงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ไปจนถึงระดับเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนางาน และลดภาระค่าใช้จ่ายและภาระงานไอทีเบื้องต้นในหน่วยงาน ส่งเสริมให้การใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่าย อีกทั้งยังสามารถเข้าสู่สังคมดิจิทัลได้ไม่ยาก
          "ICDL จึงพร้อมเป็น Digital Workforce พัฒนากำลังคนเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาดิจิทัลสู่สังคมดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ การใช้งานดิจิทัลในชีวิตประจำวันจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในมุมใดในประเทศก็สามารถที่จะหมุนชีวิตไฮเทคไปพร้อมกันได้ทั้งประเทศ"