เปิดผลงานรัฐวิสาหกิจฟื้นฟู "กสท-เอสเอ็มอีแบงก์"โชว์กำไร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ออกบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปีงบประมาณ 2558  ซึ่งสิ้นสุด  ณ เดือน ก.ย.2558  พร้อมมีข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน โดยผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยภาพรวมปรับลดลงเมื่อเทียบกับ ปีก่อนหน้า โดยรัฐวิสาหกิจทั้ง 9 สาขา  รวม 52 แห่ง มีกำไรสุทธิ 1.49 แสนล้านบาท ลดลง 1.1 แสนล้านบาท หรือ ลดลง 76.9% จากปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 2.64 แสน ล้านบาท
          เมื่อพิจารณาดูผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง ที่ต้องฟื้นฟูกิจการตามมติของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ด ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท  การบินไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)
          พบว่าหลายมีแห่งมีผลการดำเนินงาน ดีขึ้นและมี 2แห่ง ที่มีกำไรสุทธิ ประกอบด้วย กสท มีกำไรสุทธิในช่วงสิ้น ก.ย.2558 ถึง2.99 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 102.2%  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวม อยู่ที่ 4 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.1%  จากปีก่อนหน้า
          อีกแห่งคือ เอสเอ็มอีแบงก์ มีกำไรงวด 9 เดือนของปี 2558 อยู่ที่ 961 ล้านบาท แต่ยังลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ 20.91% แต่มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีรายได้ 5.02 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.06% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนรัฐวิสาหกิจอื่น ยังมีผลขาดทุนอยู่  โดยการบินไทยขาดทุนสุทธิ 1.8 หมื่น ล้านบาท รฟท.ขาดทุน 1.6 หมื่นล้านบาท  ไอแบงก์ขาดทุน 7.3 พันล้านบาท และทีโอทีขาดทุน 1.22 พันล้านบาท
          แนะบินไทยทำแผนบริหารความเสี่ยง
          ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน เป็นรายกิจการ ในส่วนของการบินไทย  ได้มีการหยุดการบินหลายเส้นทาง พร้อมโอนเส้นทางการบินให้ไทยสไมล์ ซึ่งแผนการปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางการบินเพื่อลดการขาดทุน และปรับฝูงบิน ทำให้สามารถลดASK เพิ่มได้อีก 6.5% นอกจากนี้ ในไตรมาส 3 ได้ทำการปลดประจำการเครื่องบิน 1 ลำ และรับมอบเครื่องบินใหม่ 2 ลำ ทำให้ฝูงบิน ณ 30 ก.ย.2558 มีจำนวน 95 ลำ
          สำหรับข้อเสนอนั้น สคร.เห็นว่าการบินไทย ควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เช่นความเสี่ยงด้านสถานการณ์ความไม่สงบภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการก่อการร้ายในตะวันออกกลาง ที่อาจทำให้ราคาน้ำมันปรับขึ้น
          อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากการตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยสากลอาจส่งผลต่อการปฏิบัติการบินของสายการบินของไทยเข้าทวีปยุโรป และอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการงานของการบินไทยอย่างมีนัยสำคัญ
          ขณะเดียวกันควรเร่งปรับโครงสร้างและขนาดองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการ  และควรบริหารรายได้จำแนกตามหน่วยธุรกิจ
          กสท.ทำแผนพลิกฟื้นการเงิน5ปี
          สำหรับกสท.นั้นได้ทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพลิกฟื้นฐานะทางการเงินในปี2559-2563 โดยคำนึงถึงประเด็นที่สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนได้เริ่มสิ้นสุดลงในปี 2556 โดยได้พิจารณากำหนดแนวทางที่จะเพิ่มรายได้เพื่อทดแทนรายได้สัมปทานรวมถึงแผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานต่างๆ ขณะที่คนร.ได้มีมติเห็นชอบให้กสท.ดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพลิกฟื้นองค์กรและรองรับนโยบายสมาร์ทไทยแลนด์
          โดยกสทควรเร่งสร้างความชัดเจนด้านกฎหมาย ข้อพิพาท และภาระผูกพันที่อาจเกิดกับสัญญาเอกชน ที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูองค์กร รวมถึงกำหนดแนวทางสำหรับกรณีประสบปัญหา โดยขอให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ  นอกจากนี้ควรมุ่งเน้นการสร้างกำไรนอกเหนือจากการขายบริการหลัก โดยสร้างนวัตกรรมในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกและสนองความต้องการลูกค้านอกจากนี้ ควรเร่งกำหนดแนวทางบริหารจัดการบุคลากรเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน
          เร่ง'เอสเอ็มอีแบงก์-ไอแบงก์'ลดหนี้เสีย
          สำหรับเอสเอ็มอีแบงก์นั้น แม้ว่าผลการดำเนินงานดีขึ้น แต่สคร.เห็นควรให้เร่งแก้ปัญหาเอ็นพีแอล และป้องกันการตกชั้นเพิ่มเติม พร้อมขยายฐานสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปล่อยสินเชื่อในวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับปรุงกระบวนการอำนวยสินเชื่อและงานสนับสนุนต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธนาคาร
          เช่นเดียวกับไอแบงก์ ที่ ณ ก.ย.2558 มีผลขาดทุนสะสมถึง 2.56 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญหรือ เอ็นพีเอฟ โดยในงวด 9 เดือนของปี ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 6.14 ล้านบาท ทำให้งวด 9 เดือนมีผลขาดทุน 6.06 พันล้านบาท นอกจากนี้ธนาคารยังมีหนี้สินรวมสูงกว่าทรัพย์สินรวม 14,941 ล้านบาท
          สคร. เห็นว่า ไอแบงก์ควรเร่งพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้ารายย่อยตามแผนธุรกิจของธนาคาร และควรมีการบริหารจัดการหนี้สงสัยจะสูญทั้งของเดิมที่มีอยู่ และแนวทางการป้องกันหนี้เสียส่วนใหม่ในอนาคต พร้อมทั้งมีการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วยความระมัดระวัง
          ปี2558การรถไฟขาดทุน1.64หมื่นล้าน
          สำหรับรัฐวิสาหกิจอื่นๆนั้น ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง โดยในปีงบ 2558 รฟท.มีผลขาดทุนอยู่ 1.64 หมื่นล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมอยู่ 1.04 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3.4% เนื่องจากมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบการมีอายุการใช้งานมากขึ้น พร้อมทั้งประสบปัญหาสมรรถนะของสภาพโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถจักร และล้อเลื่อน สภาพรางที่ชำรุด
          นอกจากนี้รฟท.ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น กว่า 9.29% จากค่าซ่อมบำรุง  อีกทั้งยังมีปัญหาด้านการจัดการทำระบบบัญชีให้มีข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปตามกำหนดเวลา รวมทั้งบัญชีสินทรัพย์ไม่ตรงกับทะเบียนทรัพย์สินที่มี ทำให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่ให้ความเห็นต่องบการเงินทำให้ไม่มีข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
          ข้อเสนอ สคร.เห็นว่าควรเร่งการแบ่งแยกส่วนเดินรถออกจากส่วนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ชัดเจน เร่งการลงทุนทั้งการซ่อมแซม ซื้อรถจักรและก่อสร้างทางคู่ระยะเร่งด่วนให้เป็นไปตามกำหนด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถ การเดินรถตรงต่อเวลา และสร้างรายได้ให้กับรฟท. อีกทั้งควรมีการแก้ปัญหาบำเหน็จบำนาญที่จะเป็นภาระของรฟท.ในอนาคต
          ทีโอทีหาแนวทางลดผลกระทบขาดทุน
          สำหรับบริษัททีโอที นั้น ณ สิ้นก.ย.2558 มีรายได้อยู่ที่กว่า 4 หมื่นล้านบาท ปรับลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 18.4% และมีผลขาดทุนสุทธิ 1.22 พันล้านบาท  จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการขาดทุนสุทธิ 544 ล้านบาท และมีแนวโน้มว่าในช่วงไตรมาส 4 ปี 2558 และปี 2559 รายได้ จะลดลง ตามรายได้จากการให้บริการ  ซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันที่รุนแรง และจากกรณีที่ทีโอทีไม่น่าจะได้รับสิทธิในการใช้งานคลื่นความถี่ 900 ต่อไป
          ทีโอทีจึงควรเร่งดำเนินการตามมติคนร. เน้นการลด หรือเลิกบริการที่ไม่จำเป็น ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเดิม มีการจัดทำแผนรองรับความเสี่ยง และแนวทางลดผล กระทบจากผลประกอบการที่ขาดทุน เร่งรัดส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานให้แล้วเสร็จก่อนสัญญาสัมปทานสิ้นสุด และยกระดับการบริหารและภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          สคร.เกาะติดแผนฟื้นฟู7รสก.ปี2559
          ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ  ผู้อำนวยการ สคร.  เปิดเผยภาพรวมแผนฟูรัฐวิสาหกิจ7 รัฐวิสาหกิจว่า มีความคืบหน้ามากขึ้น หลายแห่งมีผลการดำเนินงานดีขึ้น ทั้งการบินไทย กสท และเอาเอ็มอีแบงก์ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีแบงก์ทำตามแผนที่กำหนดไว้ในช่วงที่ผ่านมาได้หมด หลังจากนี้ต้องติดตามว่า จะมีการดำเนินการตามเป้าหมายในปีนี้ ที่ทางคนร.กำหนดไว้อย่างไร