ก.ไอซีที บูรณาการข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้า

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ปัจจุบันการเตือนภัยล่วงหน้าเป็นหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อให้เวลาแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้เตรียมตัวและรับมือกับภัยที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งการดำเนินการเตือนภัยล่วงหน้าจะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยที่กำลังจะเกิดเพื่อครบถ้วนถูกต้องมากที่สุด รวมทั้งต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัยตามประเภทของภัยแล้วแต่กรณี แล้วนำข้อมูลมาประเมินและวิเคราะห์ ตัดสินใจในการแจ้งเตือนภัย
          ทั้งนี้ การเตือนภัยล่วงหน้าจะถูกต้อง ชัดเจน ทันเวลาหรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เป็นสำคัญ ข้อมูลดังกล่าวมีหลากหลายหน่วยงานเป็นเจ้าของข้อมูลและบางข้อมูลมีลักษณะอยู่ในชั้นของความลับหรือเกี่ยวกับความมั่นคง ซึ่งล่าสุดได้ลงนามข้อตกลงฯ กับกรมที่ดิน และสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ เพื่อบูรณาการข้อมูลการเตือนภัยล่วงหน้าให้ครอบคลุมขึ้น โดยที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง และเตรียมจะลงนามร่วมกับกรมสรรพกำลังกลาโหมด้วย.