ทุ่ม 2 หมื่นล.ลุยเน็ตทุกหมู่บ้านจัดเต็มนโยบายประชารัฐ-ฟุ้งค้าออนไลน์กระหึ่ม

 จัดเต็มนโยบายประชารัฐ-ฟุ้งค้าออนไลน์กระหุ่ม
          ครม.จัดงบเพิ่มปี 59 อีก 56,000 ล้านบาท เจียดให้ไอซีที 15,000 ล้านบาท สานฝันอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ สร้างโครงข่ายครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ชาวบ้านได้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเทียบเท่า 4 จี ภายในกลางปี 60 หวังต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน-ค้าออนไลน์กระหึ่มทุกหมู่บ้าน
          พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 56,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศและค่าใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นอาเซียน ดิจิตอล ฮับจำนวน 15,000 ล้านบาท และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 8,339 ล้านบาท รวมทั้งเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 32,661 ล้านบาท โดยแหล่งเงินที่จะนำมาใช้มาจากภาษีและรายได้ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ หรือการประมูลคลื่น 4 จีในช่วงที่ผ่านมา
          ทั้งนี้หลังจาก ครม.เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว จะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและส่งกลับมาให้ ครม.ให้ความเห็นชอบในวันที่ 9 ก.พ.2559 ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาในวันที่ 18 ก.พ.2559 และคาดว่าในวันที่ 15 มี.ค.2559 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำร่างพระาชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เพื่อบังคับใช้เป็นกฏหมายต่อไป
          ด้านนายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโทนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจดิจิตอลวงเงินรวม 20,000 ล้านบาทที่ ครม.เห็นชอบนั้น แบ่งการดำเนินโครงการเป็น 2 ระยะ คือระยะเริ่มต้นออกเป็น พ.ร.บ.งบประมาณเพิ่มเติมปี 2559 วงเงิน 15,000 ล้านบาท ในส่วนนี้จะเป็นงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเป็นหลักโดยเน้นการพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมหมู่บ้านประมาณ 79,000 แห่งทั่วประเทศ ภายในกลางปี 2560 โดยหลังจากที่กฏหมายมีผลบังคับใช้ กระทรวงไอซีทีจะเริ่มเดินหน้าโครงการทันที ตั้งแต่เดือน มี.ค.2559 เช่น การวางโครงสร้างเสาโทรคมนาคม จัดทำระบบ และการเตรียมความพร้อมบุคลากร
          สำหรับในระยะต่อไปจะใช้งบประมาณปี 2560 วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ คือการยกระดับประเทศไทยกับเพื่อนบ้าน เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิตอลของภูมิภาค ซึ่งเป็นการต่อยอดการทำงานจากระยะแรก เน้นการลงทุนพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตให้คล่องตัวกับการดำเนินธุรกิจ และให้มีต้นทุนที่ถูกลง
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงไอซีทีได้รายงานว่า ตามโครงการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบาย ครม.ด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิตอลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิตอลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่และเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ครอบคลุมหมู่บ้านด้วยเทคโนโลยี FTTx และ Fixed Wireless Broadband ซึ่งสามารถขยายโครงข่ายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกหมู่บ้านสามารถใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยความเร็วเทียบเท่า 4จี
          นอกจากนี้ยังดำเนินการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยดิจิตอลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในทุกหมู่บ้านมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่จะนำความเจริญเข้าสู่หมู่บ้านอย่างทั่วถึงในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา สาธารณสุข และภาคเกษตรกร และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ลำทำให้ค่าบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับประชาชนถูกลง รวมทั้งส่งเสริมการเข้าลงทุนของ Content Provider รายใหญ่ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ต หรือศูนย์กลางดิจิตอลของภูมิภาคอาเซียน.