"ไอซีที" เดินหน้าเศรษฐกิจดิจิตอลปีวอกลุย 24 โปรเจกต์เฉียด 4 พันล.

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณวงเงิน 3,756 ล้านบาท เพื่อดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลในปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการทั้งหมดจำนวน 24 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่กระทรวงดำเนินการ 18 โครงการ และโครงการที่บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 โครงการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 โครงการ ซึ่งประกอบอยู่ใน 8 แผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล
          ทั้งนี้ ตามแผนงานที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิตอลชุมชน ได้แก่ การยกระดับศูนย์ไอซีทีชุมชนให้เป็นศูนย์ดิจิตอลชุมชนจำนวน 2,000 แห่ง วงเงิน 710 ล้านบาท แผนงานที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย 1,300 ล้านบาท ซึ่งจะร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 7,400-7500 จุด ศูนย์ดิจิตอลชุมชน กว่า 2,000 แห่ง และโรงเรียนตำรวจชายแดน โรงเรียนตามชายขอบอีกกว่า 100 แห่ง ซึ่งโครงการเหล่านี้จะแล้วเสร็จได้ในปีหน้า และจะเพิ่มจุดให้บริการเชื่อมในหมู่บ้านใกล้เคียงให้ได้เพิ่มเติมอีก 3 จุด ในปีต่อไปรวมแล้วกว่า 30,000 จุด และโครงการ Free WiFi ในพื้นที่บริการทั่วประเทศ
          ในส่วนของแผนงานที่ 3 คือโครงการสร้างสังคมคุณภาพด้วยดิจิตอลประมาณ 240 ล้านบาท ได้แก่ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โครงการคลังความรู้ดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแผนงานที่ 4 การใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ SMEs โครงการ SMEs GO Online ประมาณ 540 ล้านบาท  แผนงานที่ 5 การพัฒนาบริการดิจิตอลในภาครัฐ โครงการการปรับกระบวนการดำเนินการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการภาครัฐ วงเงิน 220 ล้านบาท แผนที่ 6 การพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับโลกยุคดิจิตอล 270 ล้านบาท 
          สำหรับแผนงานที่ 7 คือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดภูเก็ต วงเงิน 240 ล้านบาท และวงเงินดำเนินการอีกประมาณ 180 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองยั่งยืนและการออกแบบเมืองโดยความร่วมมือจากคนในท้องถิ่น สุดท้ายคือแผนงานที่ 8 การสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล เช่น การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็นกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
          "ขณะนี้กระทรวงกำลังเร่งดำเนินการเพื่อจะผลักดันโครงการต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไปสู่นโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิตอล โดยยังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการปรับเปลี่ยนและอัพเกรดศูนย์ไอซีทีชุมชนเป็นศูนย์ดิจิตอลชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมอาชีพในชุมชน หรือโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งจากงบประมาณดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต" รมว.กระทรวงไอซีที กล่าวในตอนท้าย