กสทช.เล็งคุมเข้มป้องกันดักฟังมือถือ ดันประกาศฉบับใหม่ คุ้มครองผู้ใช้บริการ

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ(กสทช.) ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
          นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. ด้านคุ้มครอง ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้เล็งเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในทางโทรคมนาคมเป็นสิ่งที่สามารถประมวลผลเผยแพร่ถึงบุคคลจำนวนมากได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารระหว่างกัน โดยกฎหมายฉบับนี้จะเน้นการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล สิทธิความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารเป็นหลัก เช่น หมวด 4 หน้าที่ผู้รับ ใบอนุญาต ในข้อ 15 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีระบบป้องกันการดักฟัง ตรวจ กักสัญญาณ หรือเปิดเผยสิ่งสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมที่บุคคลติดต่อถึงกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
          ขณะเดียวกัน ผู้รับใบอนุญาตต้องเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมในช่วงเวลา 3 เดือนสุดท้ายของการใช้บริการนับถัดจากวันที่ใช้บริการในปัจจุบัน แต่หากมีกรณีผู้ใช้บริการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคมที่จำเป็น ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการใช้บริการ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปจนกว่าการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจะแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่รับเป็นเรื่องร้องเรียน
          ทั้งนี้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้รับ ใบอนุญาตครอบครองให้แก่ กสทช.เพื่อประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม กฎหมายของ กสทช.
          อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.จนถึงวันที่ 18 ธ.ค. 2558 รวมทั้งสามารถส่งความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์มาที่ tcp.service @nbtc.go.th โดยใส่ชื่อเรื่อง "แสดงความคิดเห็นต่อร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ โทรคมนาคมฯ"
          ทั้งนี้หลังจากสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น ขั้นตอน หลังจากนี้จะนำความคิดเห็นทั้งหมด เสนอต่อที่ประชุมบอร์ด กทค.และ กสทช. เพื่อนำไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และมีผล บังคับใช้ต่อไป ประกาศฯดังกล่าวรองรับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว และสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอีโคนามี รวมไปถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในกิจการ