โครงข่ายสื่อสารหนุนความมั่นคงภาคใต้

กสท ผนึก กระทรวงกลาโหม ร่วมใช้งานเคเบิลใต้น้ำร่วมกัน พร้อมหนุนข้อมูลการสื่อสารช่วยให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะภารกิจด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กสท ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ กระทรวงกลาโหม (กห.)ในการใช้งานช่องการสื่อสารผ่านเคเบิลใต้น้ำ สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถร่วมกัน ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมจะสนับสนุนเครือข่ายการสื่อสารหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านความมั่นคง และสนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          หากมีสถานการณ์รุนแรงจนอาจเกิดอันตรายต่อการดำเนินงาน กสท ก็สามารถขอให้กระทรวงกลาโหม ประสานกับหน่วยงานทหารในพื้นที่เพื่อจัดกำลังคุ้มครองตามความเหมาะสม ซึ่ง กสท จะให้การสนับสนุนช่องทางการสื่อสารผ่านเคเบิลใต้น้ำ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          "ปัจจุบันปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งการปฏิบัติงานของหน่วยความมั่นคงในพื้นที่มีความจำเป็นต้องมีระบบการสื่อสารที่มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัย สูง สำหรับใช้ในการควบคุมบังคับบัญชา การปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลา ซึ่งเครือข่ายเคเบิลใต้น้ำของ กสท เป็นระบบที่มีความเสถียรภาพสูง ลดปัญหาการชำรุดของสายเคเบิลสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายการสื่อสารหลักของกระทรวงกลาโหม ที่ใช้งานปัจจุบันได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการควบคุมบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสารให้กับหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้โดยตรง" พ.อ.สรรพชัย กล่าว.