เปิดแผน 4 เดือนไอซีที ติดอาวุธ SMEs ด้วยดิจิทัล

 ในโอกาสครบ 25 ปี สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ "อุตตม สาวนายน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้เปิดแผนการใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ผ่านจุดหัวเลี้ยวหัวต่อไปได้ โดยย้ำว่า ภายใน 4 เดือนจะได้เห็นโครงการภายใต้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลที่เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 โครงการแน่นอน เบื้องต้นวางกรอบไว้ที่การพัฒนา 4 เรื่อง คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงระดับหมู่บ้านภายใน 1 ปี, การสร้างมาตรฐานเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อาทิ ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่จะเป็นหน้าร้านออนไลน์ให้เอสเอ็มอี การสร้างกระบวนการบริหารจัดการ ทั้งการหารือกับกระทรวงการคลังสร้างแพลตฟอร์ม อีเพย์เมนต์ที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศได้, การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงประโยชน์ของดิจิทัลมากขึ้น และการลดความเหลื่อมล้ำด้านเข้าถึงข้อมูล
          "ถึงไทยจะมีผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ 93 ล้านเลขหมาย และมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกว่า 34 ล้านคน ด้วยโครงข่ายครอบคลุมถึงระดับตำบล หรือ 70% ของจำนวนประชากร จนทำให้อันดับความพร้อมของไทย ขยับจาก 70 สู่ 49 แต่ยังต้องพัฒนาให้ทัดเทียมประเทศอื่นและก้าวขึ้นมาเป็นฮับหรือศูนย์กลางของอาเซียน"
          โดยกระทรวงมีแผนใช้ศูนย์ไอซีทีชุมชนที่มีกว่า 2,000 แห่ง เป็นหนึ่งในตัวช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลเข้าถึงประชาชน และเอสเอ็มอีในท้องถิ่นโดยร่วมกับหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อสนับสนุนการให้บริการของศูนย์ไอซีทีชุมชนต่าง ๆ เพราะ เอสเอ็มอีเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งยังจะเร่งการเชื่อมต่อข้อมูลภาครัฐเพื่อให้มีการนำ "บิ๊กดาต้า" มาใช้ในการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมเชื่อมต่อระบบกับประเทศในอาเซียน ภายใต้แนวคิด Digitaly Enable เพื่อให้ทุก ๆ ประเทศเชื่อมต่อข้อมูลกันได้โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง จนเกิดการลงทุนภายในประเทศ และจากแหล่งทุนต่างประเทศอย่างสมบูรณ์
          นอกจากนี้ ยังจะผลักดันโครงการต้นแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษทางด้านเทคโนโลยีหรือสมาร์ทซิตี้ ซึ่งเบื้องต้นพื้นที่ของการวางศูนย์กลางเมืองเทคโนโลยีไว้อย่างภูเก็ต เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้งดิจิทัลคอนเทนต์ แอปพลิเคชั่น ศูนย์กลางการบ่มเพาะเทคสตาร์ตอัพ กลายเป็น "ดิจิทัลฮับ" ซึ่งปัจจุบันเอกชนสนใจอยู่แล้วหากรัฐมีนโยบายที่ชัดเจน ก็ต้องผลักดันกฎหมายต่าง ๆ รองรับ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดของรูปแบบ
          "เบื้องต้นจะใช้งบประมาณจากโครงการแท็บเลต เพื่อการศึกษาเดิมที่เหลือราว 3 พันล้านบาทมาใช้ผลักดันเพื่อให้ภายใน 3 เดือน ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นโดยต้องอาศัยความร่วมมือรัฐกับเอกชน เอกชนเป็นคนนำ รัฐประมวลความคิดเห็นการส่งเสริม ประสานให้เกิดนโยบายที่ชัดเจน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลของไทย