กระทรวงไอซีที รุกจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล ตามกรอบยุทธศาสตร์ 5 ด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนระดับชาติพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
          นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงไอซีทีเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำ (ร่าง) กรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ของประเทศไทย บนพื้นฐานของการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้ภาคเอกชนภาคประชาชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล
          ขณะที่ภาครัฐมีหน้าที่สนับสนุนด้วยการเอื้ออำนวยปัจจัยต่างๆ อาทิ ขจัดกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรค รวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจ โดยที่กระทรวงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาดิจิตอล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามกรอบยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาห กรรมเทคโนโลยีดิจิตอล และการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากดิจิตอล
          โดยได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน และภาควิชาการ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนกันยายน 2558 ซึ่งผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นดังกล่าวจะนำไปสู่การจัดทำ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล และเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาใช้เป็นแผนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลตามนโยบายรัฐบาล
          สำหรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ Digital Economy มีเป้าหมายสำคัญที่จะนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมิติในด้านเศรษฐกิจ จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดได้ง่ายขึ้น ช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น และการทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ส่วนมิติในด้านสังคม จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและเอกชนได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดจนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และรัฐบาลมีข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับใช้ในการกำหนดแผนและนโยบายในการบริหารประเทศ
          ทั้งนี้ กระทรวงได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา Digital Economy ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม/การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม/การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม/การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาดิจิตอลเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม/การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ วันที่ 7 สิงหาคม และการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน ซึ่งตามกำหนดการล่าสุดจะจัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2558 นี้