กฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอลพร้อมใช้พ.ค.นี้

          สพธอ.เผยความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ. กฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอล พร้อมประกาศใช้ 5 ฉบับ พ.ค. นี้ ส่วนอีก 3 ฉบับ คาดเข้าสู่การพิจารณาจาก สนช.ภายใน 2 เดือนนับจากนี้

          นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กล่าวว่า ในการออกกฎหมายตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลจำนวน 10 ฉบับ ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ...., ร่างประกาศ พ.ร.บ.ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล พ.ศ.. และร่าง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่วน พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., พ.ร.บ.จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครม.จะนำเสนอทั้งหมดเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายก่อนประกาศใช้กฎหมายต่อไป

          อย่างไรก็ตาม ในร่างกฎหมายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล แต่จะเผยแพร่เฉพาะในส่วนของชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอล 3 ฉบับ และ พ.ร.บ. กสทช. เท่านั้น เนื่องจากกฎหมายฉบับอื่นยังคงเป็นเรื่องอ่อนไหวเกินกว่าจะเผยแพร่ ทั้งนี้ คาดว่ากฎหมายทั้ง 3 ฉบับ จะเสร็จสิ้นการพิจารณาจาก สนช. ได้ภายในเดือน พ.ค.นี้ ก่อนเดินหน้าประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวต่อไป

          ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิตอลที่กำลังจะผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเข้าสู่ ครม. และ สนช. ในชุดต่อไป ได้แก่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (ฉบับที่ ..) พ.ศ.., พ.ร.บ. ว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... โดยคาดว่า ชุดกฎหมายดังกล่าวจะสามารถเข้ารับการพิจารณาของ สนช. ได้ภายใน 2 เดือนนี้.