ทีโอที ขยายบรอดแบนด์ หนองคาย-พิษณุโลก

          ทีโอที เดินหน้าโครงการยูโซ่ 441 ล้านบาท เพื่อขยายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตใน 2 จังหวัดนำร่อง 79 ตำบล พร้อมเลือก "ดีลอยท์" นั่งแท่นที่ปรึกษาวิเคราะห์หาพันธมิตรธุรกิจ หาพันธมิตรประเมินทรัพย์สิน วิเคราะห์ส่วนได้ส่วนเสียการทำธุรกิจให้ทีโอที

          นายชิต เหล่าวัฒนา กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ประชุมได้อนุมัติตั้งหน่วยงานเพื่อเดินหน้าโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) ที่ทีโอทีประกวดราคาในวงเงินรวม 441 ล้านบาท ใน 2 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดหนองคาย ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555-2559) ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการประกวดราคาครั้งแรก เพื่อหาผู้ดำเนินการติดตั้งขยายโครงข่ายไปยังพื้นที่ที่ไม่มีบริการบรอดแบนด์เข้าถึง ในจังหวัดพิษณุโลก 55 ตำบล จังหวัดหนองคาย 24 ตำบล และจะมีการเชื่อมต่อไปยังโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล

          นอกจากนี้ ทีโอที ได้เลือกบริษัท ดีลอยท์ ที่ปรึกษาในการวิเคราะห์หาพันธมิตรทางธุรกิจแล้ว เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และเสนอราคาถูกที่สุด โดยคาดว่าจะสามารถเจรจาหาพันธมิตรทางธุรกิจให้กับทีโอทีได้สำเร็จภายใน 2-3 เดือนนี้ ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวจะต้องประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของทีโอที เพื่อนำตัวเลขไปต่อรองกับพันธมิตรได้แบบไม่เสียเปรียบ และต้องวิเคราะห์ศักยภาพโครงข่าย 3จี ด้วย ซึ่งเบื้องต้นเห็นว่าโครงข่ายของทีโอทีสามารถรองรับลูกค้าได้ถึง 7.2 ล้านราย รวมถึงต้องมีความสามารถในการเจรจาเพื่อให้ได้ออพชั่นสำหรับทีโอทีให้มากที่สุด

          "ดีลอยท์ จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้บริหารทีโอที และตั้งทีมเจรจาร่วมกันโดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานทีมเจรจา ตามด้วยผู้บริหารทีโอทีระดับรองกรรมการผู้จัดการอีก 3-4 คน อาทิ นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล นางปรียา ด่านชัยวิจิตร และนายมรกต เธียรมนตรี เป็นต้น และต้องรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์เดือนละ 2 ครั้ง" นายชิต กล่าว.