TRUEพลิกกำไร1.4พันล้านชงล้างขาดทุนสะสมเม.ย.นี้

          "TRUE" แจ้งงบปี 57 พลิกโชว์กำไรสุทธิ 1,425 ล้านบาท เล็งชงผู้ถือหุ้นวันที่ 24 เม.ย.นี้ อนุมัติโอนทุนสำรอง-ส่วนเกินและส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น-ลดพาร์จาก 10 บาท เหลือ 4 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสม 3.7 หมื่นล้านบาท เหลือ 33 ล้านบาท

          นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2557 กลุ่มทรูมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,425 ล้านบาท จากปี 2556 ที่มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 9,063 ล้านบาท หลังจากการบันทึกค่าเสื่อมราคาจากการร่นระยะเวลาการตัดค่าเสื่อมของสินทรัพย์โครงข่าย 2G ของทรูมูฟ ประมาณ 4,700 ล้านบาท

          สำหรับกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย (EBITDA) ของกลุ่มทรู เติบโตอย่างแข็งแกร่งเป็น 20,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.7% จากปี 2556 EBITDA อยู่ที่ 16,340 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการกำกับดูแลที่ลดลง รวมถึงการรับรู้กำไรจากการโอนเสาโทรคมนาคมใหม่ให้กับ TRUEIF ทั้งนี้ ในไตรมาส 4/57 ซึ่งเป็นไตรมาสแรกหลังความสำเร็จจากการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินในเดือนก.ย. 2558 ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิของกลุ่มทรูลดลงอย่างมีนัยสำคัญกว่า 71% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

          ขณะที่กลุ่มทรูมีรายได้รวมในปี 2557 อยู่ที่ 109,216 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.5% จากปี 2556 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 96,214 ล้านบาท โดยรายได้จากการให้บริการโดยรวมของกลุ่มทรูเพิ่มขึ้นเป็น 67,497 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 1.8% จากปี 2556 ที่มีรายได้อยู่ที่ 66,291 ล้านบาท

          ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2557 กลุ่มทรูมีฐานลูกค้าทั้ง 3 ธุรกิจหลัก เติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 28.2 ล้านราย ประกอบด้วยฐานลูกค้ากลุ่มทรูโมบายมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 23.6 ล้านราย ซึ่งธุรกิจ 3G และ 4G ของทรูมูฟ เอช มีฐานผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 21.9 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน 93% ของจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมดของกลุ่มทรูโมบาย ทรูออนไลน์ (บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต) จำนวน 2.1 ล้านราย และทรูวิชั่นส์ จำนวน 2.5 ล้านราย

          ศาสตราจารย์พิเศษอธึก อัศวานันท์ รองประธานกรรมการ และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย TRUE กล่าวว่า เพื่อเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2558 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 เม.ย. 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัท

          โดยการโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 34,880,969 บาท และจำนวนสุทธิของส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัท จำนวน 110,563,603,494 บาท รวมทั้งทำการลดมูลค่าพาร์ที่ตราไว้ของหุ้น (Par value) จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 4 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ลดลงจาก 246,079,281,500 บาท เป็น 98,431,712,600 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ สิ้นปี 2557 ที่มีอยู่จำนวน 37,152,258,078 บาท

          ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และจำนวนสุทธิของส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัท รวมทั้งทำการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par value) จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 4 บาท แล้ว จะส่งผลให้คงเหลือผลขาดทุนสะสมอีกเพียงเล็กน้อย จำนวน 33,411,703 บาท อย่างไรก็ตาม การลดทุนครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น โดยภายหลังการล้างขาดทุนสะสม ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 98,398,300,897 บาท