ไอซีทีเร่งทำเน็ต 100 เมก แก้กม.ไซเบอร์เอื้อธุรกิจ

          วิภาวดี * ไอซีทีเผย 3 ปี ไทยต้องมีอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูง 100 เมกะบิต 95% ของประเทศ ส่วนคืบหน้า พ.ร.บ.ไซเบอร์คาดมีการผ่อนปรนการตรวจสอบนักลงทุนต่างชาติใช้หลักเกณฑ์เดียว กับบีโอไอ

          นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวในการสัมมนาเรื่อง นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล กับทิศทางโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคมไทย ว่า สิ่งสำ คัญที่สุดก็คือการวางโครง สร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้าน โทรคมนาคมการเข้าถึงอิน เทอร์เน็ต ซึ่งกระทรวงไอซีทีก่อนนี้มีแผนจะดำเนินการวางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความ เร็วสูงให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยประชาชนให้ครอบคลุม 95% ในปี 2563 โดยกระทรวงไอซีทีได้เตรียมการปรับแผนดำเนินการใหม่ให้ครอบคลุม 95% ในอีก 3 ปีต่อจากนี้ รวมทั้งความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไปยังพื้นที่ต่างๆ ต้องมีความเร็วสูงถึง 100 เมกะบิต จะพิจารณาจากพื้นที่ความจำเป็นก่อน

          ทั้งนี้ เบื้องต้นมีแผนจะมอบหมายให้ทาง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และภาคเอกชนที่มีความสนใจจะร่วมลงทุนเป็นผู้ดำเนินการในลักษณะที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ทั้งนี้ รัฐ บาลจะนำเงินลงทุนมาจาก กองทุนร่วมกับเอกชน และ เงินจากกองทุนตาม พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างยกร่างกฎหมาย ซึ่งเป็นกองทุนที่โอนย้ายมา จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนา คมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.)

          ส่วนความคืบหน้าการ ผลักดันกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ....(พ.ร.บ.ไซเบอร์) ทางภาคเอกชนได้ร่วมกันเสนอแนว คิดมายังกระทรวงไอซีทีให้ มีการผ่อนปรนการใช้มาตร การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่บางกลุ่มประ เทศ เนื่องจากกังวลว่าต่างประเทศจะไม่กล้าเข้ามาลงทุนและตั้งสำนักงานในไทย โดยกระทรวงไอซีทีได้ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับ แนวคิดดังกล่าว แต่ก็ต้อง พิจารณาว่าการนำเอาแนว ทางดังกล่าวมาใช้จะออกมาในรูปแบบใด ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดจะใช้กระบวนการตรวจสอบประเทศที่จะอนุญาตผ่อนปรนกระบวนการตรวจสอบบนหลักเกณฑ์เดียวกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ.