TRUE ยิ้มทริสเพิ่มเครดิตองค์กร-หุ้นกู้ที่ BBB+รับฐานะการเงินแกร่ง

          "TRUE" ปลื้มทริสเรทติ้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร-หุ้นกู้ขึ้นเป็น BBB+ พร้อมปรับแนวโน้มเป็น “คงที่” สะท้อนสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง และมีความยืดหยุ่นทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น หลังจากขายหุ้นเพิ่มทุนสำเร็จ

          เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ประกาศปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เป็นระดับ “BBB+” จากเดิมที่ระดับ “BBB” และปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนสถานะทางการเงินของบริษัทที่แข็งแกร่งขึ้น และความยืดหยุ่นทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นหลังจากขายหุ้นเพิ่มทุนสำเร็จ พร้อมกันนี้ยังได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของทรูเป็นระดับ  “BBB+”  จากเดิมที่ระดับ  “BBB-”

          ทั้งนี้ การปรับขึ้นอันดับเครดิตของ TRUE เป็นระดับ  “BBB+”  จากเดิมที่ระดับ  “BBB”   สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของกลุ่มทรูในธุรกิจโทรคมนาคมที่มีความแข็งแกร่งทางการตลาด ทั้งในธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband) และธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

          ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตที่ปรับขึ้นเป็น  “คงที่”  หรือ  “Stable”  แสดงถึงสถานะทางการเงินของบริษัทที่แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งความยืดหยุ่นทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจากความสำเร็จในการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและไชน่าโมบายล์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ อีกทั้งยังสะท้อนความคาดหวังว่ากลุ่มทรูจะยังคงรักษาความแข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจหลักไว้ได้ และอันดับเครดิตของบริษัทอาจปรับเพิ่มขึ้น หากผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          นอกจากนี้ การปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของทรูเป็นระดับ  “BBB+”  จากเดิมที่ระดับ “BBB-” ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันถึง 2 ขั้น จนขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร สะท้อนถึงความคาดหวังในการได้รับชำระคืนสำหรับหุ้นกู้ไม่มีประกันที่ปรับดีขึ้นจากการที่หนี้มีหลักประกันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ