ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนทีโอที

กัญณัฏฐ์ บุตรดีKanyanat25@gmail.com

          ในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดน อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างสูงต่อการดำรงชีวิตของคนปัจจุบัน การจะให้ชุมชนและท้องถิ่นของตนเข้มแข็งและเป็นที่รู้จักสิ่งสำคัญคือการนำไอทีเข้าไปช่วยเสริม

          นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สายและบริการเพื่อสังคม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เล่าว่า ในฐานะที่ ทีโอที เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

          ดังนั้น การให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ล่าสุด ทีโอที ได้สนับสนุนศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนโรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ตามโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

          อย่างไรก็ตาม นอกจากจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโรงเรียนในการช่วยยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา ให้มีความใกล้เคียงกับโรงเรียนในชุมชนเมืองแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ให้มีความรอบรู้มากขึ้น

          รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชนในบริเวณโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการส่งข้อมูลข่าวสารและการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษา การแพทย์การสาธารณสุข การคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ และสังคม

          อย่างไรก็ตาม ทีโอที ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ จังหวัดราชบุรี โรงเรียนบ้านกองม่องทะ จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนซับม่วงวิทยา จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้ประธานองคมนตรีและองคมนตรีเป็นผู้จัดตั้งขึ้น

          ทั้งนี้ ทีโอที ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสัญญาณ อินเทอร์เน็ต แบบไอพีสตาร์ ความเร็ว 10/2 เมกะบิต พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 11 เครื่อง เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ พรินเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องรับโทรทัศน์ แอลอีดี พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณ ทีวี จานดาวเทียม จำนวน 1 ชุด เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ จำนวน 1 ชุด เครื่องเล่น ดีวีดี จำนวน 1 ชุด

          นายวุฒิดนัย เล่าว่า โครงการอินเทอร์เน็ตชุมชน จะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง สร้างอาชีพ ทั้งในเรื่องของการโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตนเองผ่านการจัดทำเว็บไซต์ออนไลน์ต่าง ๆ ที่ปัจจุบันการทำธุรกิจค้าขายออนไลน์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

          ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทีโอที ได้ดำเนินการโครงการ USO อาทิ ปี 2549-2552 ได้รับอนุญาตจาก กสทช.ในการสนับสนุนการให้บริการระยะที่ 1 โดยติดตั้งและให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์สาธารณะพร้อมการบำรุงรักษาให้กับหมู่บ้าน ชุมชนผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ และหน่วยงานช่วยเหลือสังคม รวมทั้งสิ้น 21,607 เลขหมาย

          โดย ทีโอที ได้นำระบบสื่อสารไม่ว่าจะเป็นระบบข่ายสายเคเบิลทองแดง ระบบเคเบิลใยแก้ว ระบบสื่อสารไร้สาย Wi-Net และเทคโนโลยี LTE รวมถึงการจัดอุปกรณ์สื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้การเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานเป็นไปอย่างทั่วถึง

          ต่อมา ปี 2553-2556 ติดตั้งและให้บริการโทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้านจำนวน 302 เลขหมาย สร้าง USO Net ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน 206 แห่ง และศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน 118 แห่ง รวมถึงศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพิ่มอีกจำนวน 25 แห่งด้วย

          สำหรับปี 2557 ทีโอที ได้ร่วมประมูลและเสนอราคาต่ำสุดในโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดหนองคาย เพื่อให้บริการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ 114 แห่ง สร้างศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนประจำตำบล USO 19 แห่ง และให้บริการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน สถานีอนามัย และอบต. 321 แห่งด้วย

          การสร้างศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีให้กับประเทศ ช่วยชุมชนได้นำเอาผลิตภัณฑ์หรือจุดเด่นในพื้นที่ของตนเองมาเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้เห็น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน.