ทีโอทีชงบอร์ดชุดใหม่นัดแรก เร่งพลิกฟื้นองค์กรด่วนก่อนไร้ทุนดำเนินธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นับเป็นครั้งแรกหลังจากที่กระทรวงการคลังได้มีคำสังแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่ ภายใต้การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อต้นเดือน ส.ค. ที่ผ่านมาจะมีการประชุมจะพิจารณาเลือกประธานและรองประธานบอร์ด ซึ่งจะเสนอชื่อพลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์  รองเสนาธิการทหารบกกองบัญชากองทัพไทย ให้ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดตามที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูง โดยนายยงยุทธ วัฒนสินธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสถานะแผนยุทธศาสตร์ของทีโอที ให้บอร์ดชุดใหม่ได้รับทราบ

          ขณะที่บอร์ดชุดใหม่ก็ต้องกำหนดทิศทางนโยบายการพลิกฟื้นธุรกิจทีโอที อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสไร้ทุจริต ตามนโยบายของคสช.โดยเคร่งครัด รวมถึงจะต้องเร่งรัดการจ้างที่ปรึกษาทางเงินเพื่อประเมินทรัพย์สิน หนี้สิ้นและการรวมคดีข้อพิพาทั้งหมดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมติคณะกรรมการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (ซุปเปอร์บอร์ด)

          ทั้งนี้เบื้องต้นได้มีการเตรียมข้อมูลผลประกอบการปี 2557 โดย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) มีรายได้ 32,400 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 33,700 ล้านบาท ขาดทุน 1,300 ล้านบาท ส่วนการประมาณการรายได้ทั้งปี  (ม.ค.-ธค.) มีรายได้ 57,600 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 66,500 ล้านบาท ขาดทุน 8,900 ล้านบาท

          ส่วนปี 2558 ทีโอทีประสบปัญหาการขาดทุนและขาดสภาพคล่องทางเงินเนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ทำให้ต้องนำเงินสดสะสมที่มีอยู่ 30,000-50,000 ล้านบาท ออกมาใช้จ่าย และเงินสะสมที่ได้นำไปลงทุนในโครงการต่างๆเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาบริการ ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงรายได้จากบริการก็ลดลง และไม่สามารถสร้างรายได้ใหม่มาทดแทนรายได้จากสัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งอาจทำให้ทีโอที ไม่มีเงินสดเพียงพอในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้

          ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่เตรียมรายงานให้บอร์ดรับทราบ เช่นแผนการลงทุนเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ 3 เส้นทางหลังจาก คสช.อนุมัติให้ลงทุนได้ การให้บริการมือถือ 3 จี การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงการปรับโครงสร้างภายในองค์กรทีโอทีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น