อุ้มทีโอที-กสท พ้นปากเหว!

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ต่างก็เรียกร้องให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) นั้น ก็เป็นสิทธิ์ของทีโอทีและ กสท แต่ในส่วนของ กสทช.ก็จะเสนอแก้ไขกฎหมายคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2-3 สัปดาห์ ก็จะนำเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนำเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป โดยการแก้ไขกฎหมายนั้นต้องยึดหลักว่า อุตสาหกรรมโทรคมนาคมต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และความมั่นคงของประเทศ

          ทั้งในเบื้องต้น กสทช.มีความเห็นว่า ทั้งทีโอที และ กสท ควรจะเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติ เนื่องจากมีทรัพย์สินโครงข่ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่รับโอนมาจากสัญญาสัมปทาน ก็ควรจะนำมาสร้างรายได้ด้วยเช่นกัน ซึ่ง กสทช.อาจปรับปรุงเงื่อนไขการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วยการระบุไว้ในเงื่อนไขว่า ให้เช่าใช้เสาและอุปกรณ์โครงข่ายจากทีโอทีและ กสท รวมถึงสายไฟเบอร์ออฟติกที่มีอยู่ทั่วประเทศด้วย