JASขายทรัพย์เข้าJASIF มูลค่า5-7หมื่นล.ต้นปี62 หวังนำเงินขยายธุรกิจบรอดแบนด์-คืนหนี้-ปันผล

Published on 2018-03-23   By ข่าวหุ้น
บอร์ด JAS ไฟเขียวให้ TTTBB ขายสินทรัพย์เข้า JASIF ส่วนเพิ่ม มูลค่า 50,000-70,000 ล้านบาท ภายในต้นปี 62 พร้อมอนุมัติให้เช่าและประกันรายได้ค่าเช่า-จองซื้อหน่วยลงทุนออกใหม่ เพื่อนำเงินไปขยายธุรกิจบรอดแบนด์ คืนเงินกู้ และจ่ายปันผล เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติวันที่ 11 พ.ค. 61 นี้
          นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มไม่เกิน 980,000 คอร์กิโลเมตรของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF หลายครั้งในช่วงเวลา 1-3 ปี โดยมีมูลค่ารายการสูงสุดประมาณ 50,000-70,000 ล้านบาท (ธุรกรรมการขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม)
          สำหรับการขายสินทรัพย์แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ขายเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มให้แก่ JASIF จำนวนประมาณ 750,000-850,000 คอร์กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในต้นปี 2562 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) มูลค่ารายการประมาณ 35,000-45,000 ล้านบาท (ธุรกรรมการขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มครั้งที่ 1)
          ส่วนครั้งที่ 2 ขายเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม (ที่เหลือ) ให้แก่ JASIF จำนวนประมาณ 130,000-230,000 คอร์กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังจากธุรกรรมการขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มครั้งที่ 1 เสร็จสิ้น มูลค่ารายการประมาณ 15,000-25,000 ล้านบาท (ธุรกรรมการขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มครั้งที่ 2)
          นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ TTTBB เข้าทำสัญญาเช่าเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม จำนวน 80% ของเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม โดยมีระยะเวลาประมาณ 12 ปี และสัญญาการประกันรายได้ค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม จำนวน 20% ของเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 980,000 คอร์กิโลเมตร กับ JASIF รวมมูลค่าประมาณ 39,599-54,892 ล้านบาท (ธุรกรรมการเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่ม) เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจต่อไป แบ่งเป็นธุรกรรมการเช่าเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม ครั้งที่ 1 รวมประกันรายได้ค่าเช่า มีมูลค่าประมาณ 27,711-51,152 ล้านบาท และธุรกรรมการเช่าเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม ครั้งที่ 2 รวมประกันรายได้ค่าเช่า มีมูลค่าประมาณ 3,740-11,888 ล้านบาท
          ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมติอนุมัติการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของ JASIF เพิ่มเติม ในเบื้องต้นคาดว่าจะจองซื้อหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3  หรือประมาณไม่เกิน 33.33% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดของ JASIF มูลค่าสูงสุดประมาณ 16,667-23,333 ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกรรมการจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งที่ 1 มูลค่าสูงสุดประมาณ 11,667-15,000 ล้านบาท และธุรกรรมการจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งที่ 2 มูลค่าสูงสุดประมาณ 5,000-8,333 ล้านบาท
          ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระในการจัดทำความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมการขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ธุรกรรมการเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน
          โดยการทำธุรกรรมดังกล่าว คาดว่า TTTBB จะได้รับเงินจากการขายสินทรัพย์ให้แก่ JASIF ซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทได้ โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินในการขยายธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของบริษัท และบริษัทย่อย คืนเงินกู้ระยะสั้นที่นำมาใช้จองซื้อหน่วยลงทุนของ JASIF ชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ชำระภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ชำระคืนหนี้สินของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีอยู่ เช่น เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นๆ บางส่วน ตามความเหมาะสม จ่ายปันผลบางส่วนให้ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายปันผลมีเงื่อนไขว่าบริษัทต้องมีผลกำไรสะสมที่เพียงพอ และนำเงินคงเหลือบางส่วนไปลงทุนขยายกิจการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
          นอกจากนี้ เมื่อธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนใน JASIF มีรายได้ที่ดีและสม่ำเสมอจากเงินปันผลจาก JASIF รวมถึงมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุนในอนาคต หากมูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
          โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 11 พ.ค. 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม การเช่าเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มและประกันรายได้ค่าเช่า แก่ JASIF รวมถึงการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของ JASIF