บัวหลวงปันผลกองJASIFรายได้รวมQ1/60เพิ่มขึ้น10.2%

Published on 2017-05-11   By ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

ผู้จัดการรายวัน360 - บลจ.บัวหลวง ประกาศจ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนอีกหน่วยละ 0.2637 บาท แบ่งเป็นเงินปันผล 0.24 บาท และเงินลดทุนอีก 0.0237 บาท เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินลดทุนในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินคืน เป็นวันที่ 6 มิถุนายน 2560  ซึ่งกองทุนมีรายได้รวมสำหรับไตรมาส 1 ปี60 เท่ากับ 1,451.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
          นายสุทธิพงศ์  พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุน JASIF ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 และเงินลดทุนครั้งที่ 3 ในวันที่ 6 มิถุนายนที่จะถึงนี้ โดยแบ่งเป็นเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.24 บาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งกองทุนมีรายได้รวมสำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 1,451.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.1% จากไตรมาสก่อน และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,366.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.5% จากไตรมาสก่อน และจ่ายเงินลดทุนในอัตราหน่วยละ 0.0237 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้จากหน่วยละ 9.8753 บาท เหลือหน่วยละ 9.8516 บาท จากค่าเช่าล่วงหน้าที่กองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที  บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) ในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่าหลัก โดยการลดทุนครั้งนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินลดทุนในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินคืน เป็นวันที่ 6 มิถุนายน 2560
          สำหรับ JASIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนในเส้นใยแก้วนำแสง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโครงข่ายโทรคมนาคมที่สามารถให้บริการแบบ Triple Play ในลักษณะ On Demand ได้แก่ การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (VOIP) และบริการชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (IPTV) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน JASIF ได้จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่องและเมื่อรวมการจ่ายเงินคืนในครั้งนี้แล้วเท่ากับกองทุนได้มีการจ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหน่วยละ 2.0284 บาท แบ่งเป็นเงินปันผลหน่วยละ 1.88 บาท และเงินลดทุนหน่วยละ 0.1484 บาท นับตั้งแต่กองทุนเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา.