"จัสมิน"ขายทรัพย์สิน ทริปเปิลที บรอดแบนด์เข้ากองทุนJASIFมูลค่า5-7หมื่นล้าน

Published on 2017-02-22   By โพสต์ทูเดย์

โพสต์ทูเดย์ - บอร์ดจัสมินขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้กองทุน JASIF 5-7 หมื่นล้าน ของทริปเปิลที บรอดแบนด์ JAS ลงทุน 33%
          บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทมีมติอนุมัติขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวนไม่เกิน 9.8 แสนคอร์กิโลเมตร มูลค่าประมาณ 5-7 หมื่นล้านบาท ของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (TTTBB) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ขณะที่ JAS จะจองซื้อหน่วยลงทุน 33.33%
          นอกจากนี้ อนุมัติเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ TTTBB โดยการเช่าเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจากกองทุนในรูปแบบของสัญญาเช่าหลักสัดส่วน 80% ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบแล้ว
          เพื่อใช้ทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าวในการประกอบธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ต่อไป ระยะเวลาเช่าประมาณ 12 ปี และโดยการรับประกันรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มให้แก่กองทุนในรูปแบบของสัญญารับประกันรายได้ค่าเช่าสัดส่วน 20% ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบแล้ว มีระยะเวลา 3 ปี กองทุนมีสิทธิต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า โดยต่ออายุครั้งละ 3 ปี จนกว่าจะครบกำหนดอายุสัญญาเช่าหลัก
          อย่างไรก็ดี ปัจจุบันระยะเวลา การเช่าของสัญญาเช่าหลักอยู่ในระหว่างการเจรจากับกองทุน ซึ่งเป็นไปได้ว่ากองทุนและ TTTBB อาจต้องทำ สัญญาเช่าหลักจนกระทั่งถึงวันที่ 29 ม.ค. 2575 ซึ่งเป็นระยะเวลาสิ้นสุดอายุของ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ของ TTTBB ที่ได้มีการต่อ ขยายออกไปซึ่งประมาณ 15 ปี นับจากปัจจุบัน
          นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง ในฐานะผู้บริหารกองทุน JASIF เปิดเผยว่า การขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มและการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มดังกล่าวกับกองทุนนั้น บลจ.บัวหลวง มีความเห็นเบื้องต้นว่า การลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่งเน้นการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุน เพื่อให้สามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว ทั้งนี้จะนำเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานพิจารณาอนุมัติ วันที่ 9 มี.ค.นี้