"แจ๊ส"ขายสินทรัพย์เข้ากองทุนฉุดกำไร

Published on 2017-02-21   By กรุงเทพธุรกิจ

จัสมินรายงานกำไรปี 2559 ดิ่งเหลือ 3 พันล้านบาทจาก 1.5 หมื่นล้าน เหตุขายสินทรัพย์เข้ากองทุนอินฟราฟันด์ 1.3 หมื่นล้าน
          นายพิชญ์  โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) JAS กล่าวว่า ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,001.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 มีกำไรสุทธิ 15,710.40 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากในปี 2558 บริษัทได้มีการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนสุทธิ จำนวน 13,218 ล้านบาท
          ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ 15,991 ล้านบาท จากปี 2558 ที่ 14,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% โดยรายได้หลักมาจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 15,130 ล้านบาท หรือคิดเป็น 94.6% ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งบริษัทมีจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB) มีจำนวนเพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวน 432,394 ราย เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นสุทธิอยู่ที่ 343,859 ราย คิดเป็นเพิ่มขึ้น 25.7%
          ผลการดำเนินงานนั้น ปี 2559  บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ลงทุนอุปกรณ์โครงข่ายเพื่อขยายธุรกิจ ปี 2559 ได้แก่ เส้นใยแก้วนำแสง สายทองแดง ยานพาหนะ และอื่นๆ ซึ่งคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานตั้งแต่ปี 2552-2559 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,612 ล้านบาท ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 105 ล้านบาท และสำรองหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของบริษัทย่อย จำนวน 279 ล้านบาท สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ TT&T จำนวน 59 ล้านบาท ค่าเสียหายจากการ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ของ JASMBB จำนวน 841 ล้านบาท
          ทั้งนี้ กำไรสะสมของบริษัท ณ สิ้น ปี 2559 มี 2,488 ล้านบาท ทำให้สามารถ จ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งคิดเป็น 63.9% ของกำไรสะสม