JASIFซดกำไร1.24พันล.สินทรัพย์พุ่ง5.73หมื่นล.

Published on 2016-08-01   By ข่าวหุ้น

  JASIF หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน โชว์กำไรไตรมาส 2/59 กว่า 1.27 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.65% ส่วนสินทรัพย์กองทุนแตะ 5.73 หมื่นล้านบาท คาดเตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 6 ในช่วงเดือนส.ค.นี้
          JASIF ได้แจ้งผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/59 ปรากฏว่ามีกำไรสุทธิ 1,272 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 12.65%
          ทั้งนี้ ในด้านรายได้รวมสําหรับไตรมาส 2 ปี 2559 ของ JASIF เท่ากับ 1,348.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.4% จากไตรมาสก่อน
          โดยมาจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 1,342.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.5% จากไตรมาสก่อน จากดอกเบี้ยรับ 5.74 ล้านบาท ลดลง 33.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 27.0% จากไตรมาสก่อน และจากรายได้อื่น 0.50 ล้านบาท
          ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับไตรมาส 2 เท่ากับ 75.57 ล้านบาท ลดลง 14.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 2.1% จากไตรมาสก่อน โดยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 18.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 6.0% จากไตรมาสก่อน
          ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 50.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 5.1% จากไตรมาสก่อน
          ในไตรมาส 2 ปี2559 กองทุนมีรายจ่ายจากการลงทุนสุทธิ1,272.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.7% จากไตรมาสก่อน
          สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจำนวน 57,385.39 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 55,641.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินฝากธนาคาร 1,696.93 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 47.47 ล้านบาท
          หนี้สินรวมจำนวน 885.05 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 56,500.34 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.2727 บาทต่อหน่วย
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทุน JASIF ในปี 2558 สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทุกไตรมาสรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งรวมเป็นเงินหน่วยละ 0.74 บาท และยังได้จ่ายเงินลดทุนคืนแก่นักลงทุนอีกหน่วยละ 0.0838 บาท หากคิดจากราคาเสนอขายที่ 10 บาท นักลงทุนได้อัตราผลตอบแทนทั้งปี (Annualized Yield) ราว 9.25%
          ส่วนในปี 2559 ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดไตรมาส 1/59 หรือเป็นการจ่ายครั้งที่ 5 อีก 0.22 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,210 ล้านบาท และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา
          โบรกฯ ระบุว่า ในงวดไตรมาส 2 คาดว่า JASIF จะมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ในช่วงก่อนกลางเดือนส.ค.นี้ และจะจ่ายเงินในช่วงปลายเดือนส.ค. โดยจำนวนเงินจ่ายปันผลคาดว่าจะไม่ต่ำกว่าปีก่อนหน้านี้ และผลตอบแทนเฉลี่ยทั้งปี จะอยู่ระหว่าง 8-9%