JASIF เคาะราคาขาย 10-10.50 บ.ได้ฤกษ์จองวันที่ 28 ม.ค.-3 ก.พ.นี้

Published on 2015-01-26   By ทันหุ้น

ทันหุ้น - บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ประกาศเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยกำหนดช่วงราคาเสนอขายระหว่าง 10.00-10.50 บาทต่อหน่วย

          นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ถือเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่จัดตั้งขึ้นเป็นรายแรกในประเทศไทยที่เน้นลงทุนในทรัพย์สินบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน โดยทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้าลงทุนครั้งแรกได้แก่ กรรมสิทธิในเส้นใยแก้วนำแสง 980,000 คอร์กิโลเมตรประกอบด้วย เส้นใยแก้วนำแสง จำนวนรวมประมาณไม่น้อยกว่า 800,000 คอร์กิโลเมตร ที่บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JAS จะส่งมอบให้ JASIF ณ วันซื้อขายเส้นใยแก้วนำแสงเสร็จสิ้น และ เส้นใยแก้วนำแสง จำนวนรวมประมาณ 180,000 คอร์กิโลเมตร ที่ TTTBB จะทยอยส่งมอบให้ JASIF ภายใน 2 ปี นับจากวันซื้อขายเส้นใยแก้วนำแสงเสร็จสิ้น

          ก.ล.ต.ไฟเขียวขาย JASIF

          นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด กล่าวว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.แล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน สำหรับประมาณในปีแรก ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน ภายใต้สมมติฐานว่า กองทุนซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เงินที่นักลงทุนจะได้รับอยู่ที่ประมาณ 8.6-9.0%  แบ่งเป็นประมาณการการจ่ายเงินปันผล 7.8-8.2% และการจ่ายลดทุน 0.8% อันเนื่องจากสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากค่าเช่ารับล่วงหน้า

          ทั้งนี้ได้คำนวณจากสมมติฐานว่าผลกำไรส่วนใหญ่มาจากรายได้ตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าและหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นเพียงการแสดงประมาณการสำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 อย่างไรก็ดี คาดว่า กองทุนจะสามารถลงทุนในทรัพย์สินได้ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ การจ่ายลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากค่าเช่ารับล่วงหน้าจะเกิดเฉพาะ 3 ปีแรกเท่านั้นนอกจากนี้ค่าเช่าที่กองทุนจะได้รับจะเพิ่มขึ้นตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีส่งผลให้เงินที่นักลงทุนได้รับในแต่ละปีจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

          นายวรารัตน์  ชุติมิต   กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าวว่า ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นคือ ระหว่าง 10.00 บาทต่อหน่วย ถึง 10.50 บาทต่อหน่วย และระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปคือระหว่างเวลาเปิดและปิดทำการของสำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคารผู้เป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)) หรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวงจำกัด (มหาชน) หรือบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 12.00 น. ในกรณีการจองซื้อในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะเปิดจองซื้อเฉพาะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เท่านั้น

          วิธีจัดสรรหน่วยลงทุน

          สำหรับวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปนั้นจะใช้วิธี SmallLot First ในรอบแรกตามจำนวน จองซื้อขั้นต่ำ 2,000 หน่วย และในรอบต่อๆ ไปรอบละ 100 หน่วย โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยลงทุนที่จะจองซื้อต่อ 1 ใบจอง กรณีที่มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายในรอบใด จะใช้วิธีสุ่มคัดเลือกรายชื่อผู้จองซื้อทั่วไปที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยบริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม จำกัด

          ทั้งนี้ คาดว่าจะประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนได้ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ในวันทำการเท่านั้น) หรือทางช่องทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.settrade.com