การกำกับดูแลกิจการ


จรรยาบรรณคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาบริษัทและพนักงานทุกท่านไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1) ความซื่อสัตย์ สุจริต และหลักคุณธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และอุทิศตนให้แก่งานของบริษัทอย่างเต็มที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และมีคุณธรรม
- เป็นผู้นำในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสำคัญ และคุณงามความดีในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ยุติธรรม โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้คำชมเชย และ/หรือรางวัลแก่เจ้า หน้าที่ และผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ และมีคุณธรรมต่อทุกๆ คนที่ติดต่อเกี่ยวข้อง
- รักษาภาพลักษณ์ และไม่พึงทำลายชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยการประพฤติมิชอบ และพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันอาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
- ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- สร้างความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และพึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
- มุ่งเน้นที่จะให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เป็นสากลภายใต้ระบบการจัดการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2) การรักษาความลับภายในบริษัทฯ
- ไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น
- ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการเป็นกรรมการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
- พึงสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรเพื่อเอื้ออำนวยในการป้องกันข้อมูลอันเป็นความลับมิให้รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย

3) การรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- ไม่ดำเนินธุรกิจส่วนตัวใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
- ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การเป็นกรรมการ เพื่อหาประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- พึงใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างประหยัดและให้ได้ประโยชน์สูงสุด

4) การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
- กำหนดมาตรฐานในการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- แข่งขันธุรกิจกับผู้อื่น ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้โดยไม่กล่าวร้ายแก่ผู้อื่น

5) การปฏิบัติต่อสังคมโดยรวม
- กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจให้อำนวยประโยชน์ต่อสังคม และพึงระวังมิให้การดำเนินธุรกิจใดๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
- พึงปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี และจูงใจให้สมาชิกขององค์กรเกิดสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างสม่ำเสมอ
- สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม และองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะ และโอกาสที่เหมาะสม