การกำกับดูแลกิจการ


จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปด้วยดี มีความเหมาะสม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ไว้ดังนี้

• สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

• การเปิดเผยข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งปฏิบัติงานตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทำการหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองโดยอาศัยข้อมูลภายในของบริษัทฯ