การกำกับดูแลกิจการ


ข้อมูลเลขานุการบริษัท


เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาวสายใจ  คีตสิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด    
      
เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) ใช้ความระมัดระวังอย่างมีเหตุผล (duty of care) ทำหน้าที่ตามที่ได้รับความไว้วางใจ (fiduciary duty) ปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
1.    การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.    การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
3.    จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และรายงานการประชุมไว้ในที่ที่ปลอดภัย ณ สำนักงานที่ทำการของบริษัท
4.    ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎระเบียบของสำนักงาน กลต. รวมทั้งนำส่งให้ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
5.    ให้คำแนะนำและบริการด้านต่างๆ แก่กรรมการได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต่างๆ ในบริษัท หลักการบริหารความเสี่ยง ข้อกำหนดต่างๆ ในข้อบังคับของบริษัท เช่น การส่งหนังสือเชิญประชุม การลงมติพิเศษ องค์ประชุม กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ ขั้นตอนการประชุมสามัญประจำปี เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น
6.    ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท จัดทำแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อประเมินถึงผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมแบบประเมินดังกล่าว นำมาจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7.    เก็บรักษาทะเบียนกรรมการ และข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการบริษัท รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของวาระการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดูแลให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทว่ามีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีอย่างไร
8.    ผลักดันให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัท
9.    ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ให้ถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งแนะนำในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
10.  ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) ปี 2548
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548

ประสบการณ์การทำงาน
2560-ปัจจุบัน      กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน      กรรมการบริหาร
- ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
2558-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
2554-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด
2551-ปัจจุบัน      กรรมการ และเลขานุการบริษัท
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2551-ม.ค.60      รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
2549-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
2532-ปัจจุบัน      กรรมการ และผู้บริหาร กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)