การกำกับดูแลกิจการ


จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และคำนึงถึงสังคม บริษัทฯ จึงได้กำหนดจรรยาบรรณขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ข้อประพฤติปฏิบัติต่อบริษัท
เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้บนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส อิสระและธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานของความเป็นบริษัทชั้นแนวหน้า ดังนั้นเพื่อรักษาคุณลักษณะที่กล่าวมาให้ยั่งยืนตลอดไป ผู้บริหารและพนักงานพึงประพฤติปฏิบัติดังนี้
1.   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
2.   ไม่ประพฤติตนหรือกระทำการใดๆ อันเป็นสาเหตุให้นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ และเกียรติคุณอันดีงามของบริษัทฯ
3.   ไม่ประพฤติมิชอบ หรือทุจริต หรือฉ้อฉลต่อหน้าที่รับผิดชอบซึ่งมีต่อบริษัทฯ
4.   ไม่ใช้เวลา สถานที่ หรือทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจการงานของบริษัทฯ หรือใช้ไปในกิจกรรมที่ผิดต่อกฎหมาย
5.   รักษาความลับของบริษัทฯ โดยไม่นำออก หรือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ก่อนได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
6.   ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์ของตนเอง รวมถึงช่วยกันดูแลสถานที่ทำการของบริษัทฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดอยู่เสมอ
7.   ไม่ควรเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นใดอันอาจจะเป็นการแข่งขันขัดต่อประโยชน์ของบริษัทฯ  หรืออาจบั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การงานให้แก่บริษัทฯ
8.   หลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ ในการเอื้อประโยชน์ หรือสนับสนุนบุคคล หรือองค์กรทางการเมือง หรือรับหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้เนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมืองนั้น

ข้อประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง
การประพฤติปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานนั้น พนักงานทุกคนนั้น ย่อมมีสิทธิเสรีภาพ ในการประพฤติในเรื่องที่เป็นการส่วนตัว  แต่โดยที่บางเรื่องอาจจะกระทบกระเทือนถึงบริษัทฯ ได้ ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานจึงพึงปฏิบัติในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ดังต่อไปนี้
1.   เป็นผู้ที่มีความเคร่งครัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2.   ไม่ครอบครอง พกพา ใช้อาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน เมื่ออยู่ในบริเวณที่ทำการของบริษัทฯ
3.   เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง อาทิเช่น
3.1    ไม่กระทำตนเป็นบุคคลที่ก่อหนี้สินรุงรัง
3.2    ไม่เล่นแชร์ หรือหมกมุ่นในการพนันทุกประเภท
3.3    ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม
3.4    ไม่มัวเมาลุ่มหลงต่อสิ่งเสพติด สุรา ของมึนเมาทั้งปวง
4.   ไม่เรียก หรือรับเงิน หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อตนเอง หรือผู้อื่นอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานในความรับผิดชอบ หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ และในการกระทำอื่นใดอันอาจเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ได้
5.   มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ข้อประพฤติปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน
การประพฤติปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานที่มีต่อผู้ร่วมงานซึ่งอยู่ในระดับเดียวกัน ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการฏิบัติต่อกันนั้น เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีในมวลหมู่ผู้บริหารและพนักงาน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือการประสานงาน และเสริมสร้างความสามัคคี ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดังนั้นเพื่อให้สมดังจุดมุ่งหมายที่กล่าวมา ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติดังนี้
1.   ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
2.   ไม่ยุยง ส่งเสริม หรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี หรือทำร้ายร่างกายผู้ร่วมงาน หรือบุคคลอื่น ๆ
3.   ไม่แสดงกิริยา หรือใช้วาจา หรือขีดเขียนข้อความหยาบคาย ก้าวร้าว หรือดูหมิ่นผู้ร่วมงาน
4.   ไม่มุ่งร้าย ทำลาย หรือบั่นทอน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อชื่อเสียงความก้าวหน้าของผู้ร่วมงานทุกระดับ
5.   ร่วมกันสร้างเสริมบรรยากาศของการทำงาน ที่เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความคิดริเริ่ม การช่วยทำงาน และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ อย่าง
มีเหตุผลเที่ยงตรง ปราศจากอคติ
6.   รับผิดชอบต่องานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการ
7.   ผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงานขวัญกำลังใจ สวัสดิการ และรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
8.   ร่วมกันรักษา และเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของทุกคนในองค์กร

ข้อประพฤติปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และสังคมโดยรวม
ในการที่บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมให้ก้าวหน้า โดยระลึกอยู่เสมอว่าสังคมเป็นฐานในการประกอบธุรกิจนั้น ผู้บริหารและพนักงานซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญ และเป็นตัวแทนของบริษัทฯ พึงปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.   ให้บริการแก่ลูกค้า หรือดำเนินธุรกรรมทางการค้ากับคู่ค้าอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม ปราศจากอคติ และการเอารัดเอาเปรียบ ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพเมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถดำเนินการได้ หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ของตน ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อหน่วยงานอื่น หรือผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
2.   ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ลูกค้า และคู่ค้า ในด้านการให้ข้อมูลซึ่งชัดเจน มีความเที่ยงตรง การรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนพร้อมที่จะให้คำชี้แจงต่อข้อสงสัย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้อง
3.   ละเว้นจากการมีส่วนร่วมในธุรกิจ หรือกิจกรรมที่ผิดต่อกฎหมาย หรือมีผลทำให้สังคมเกิดความเสื่อม ทั้งด้านจิตใจ ศีลธรรม และค่านิยมของประชาชนทั่วไป
4.   เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณะกุศล และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และยกระดับสังคม โดยรวมให้เจริญก้าวหน้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ต้องไม่มีผลกระทบที่เสียหายต่อกิจการของบริษัทฯ