การกำกับดูแลกิจการ


ต่อต้านคอร์รัปชัน

 
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ และเนื่องจากการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "บริษัท") พัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน และร่วมส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติอีกทางหนึ่ง
 
ความหมายของคำว่า "คอร์รัปชั่น"
คอร์รัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการมอบให้ เสนอหรือให้คำมั่นหรือสัญญาว่าจะให้ รวมทั้งหมายถึง การเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มา หรือรักษา หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้
 
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
 1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่น โดยนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นจะนำมาใช้กับกิจกรรมทั้งหลายขององค์กร เช่น กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การขาย การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
 2. พนักงานซึ่งพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
 3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่น
 4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 5. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติจะได้รับการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
   
  การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

  ผู้พบเห็นการคอร์รัปชั่นต่อองค์กรทั้งทางตรง หรือทางอ้อม สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าวโดยผ่านช่องทางดังนี้

  1. แจ้งผ่าน E-mail : churnkamol.t@jasmine.com
  2. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ https://www.jasmine.com/contact/แจ้งเบาะแสร้องเรียน
  3. แจ้งผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02 100 3085

   

  มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

  ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำคอร์รัปชั่นต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษาชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
   
  การเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

  เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทจะดำเนินการดังนี้

  1. ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบ
  2. เผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) เว็บไซต์ของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
  3. รวบรวมและเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจ่ายสินบน หรือห้ามการสนับสนุนคอร์รัปชั่น
  4. ทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ