การกำกับดูแลกิจการ


นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน


วัตถุประสงค์
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

ขอบเขตนโยบาย
1. คำว่า “บริษัท” ตามนโยบายฉบับนี้ให้หมายความถึง บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ซึ่งรู้หรือครอบครอง “ข้อมูลภายใน” ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบ “ข้อมูลภายใน” หรือที่สามารถเข้าถึง “ข้อมูลภายใน”
     (1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
     (2) เปิดเผย “ข้อมูลภายใน” แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

     คำว่า “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งได้แก่ ข้อมูลของบริษัทที่น่าจะมีนัยสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหารสำคัญของบริษัท และเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ในสายงานทางการเงินและบัญชี ต้อง
     (1) ระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และ
     (2) ไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

     ทั้งนี้ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินรายปี หรือรายไตรมาส เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก่อนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

4. หากคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าทำธุรกรรมกับคู่ค้าดังกล่าวอาจถือเป็น “ข้อมูลภายใน” ของคู่ค้า ในการนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ “ข้อมูลภายใน” ของคู่ค้าดังกล่าวในทำนองเดียวกันกับ “ข้อมูลภายใน” ของบริษัทตามข้อ 2 ข้างต้น

5. ในกรณีที่บริษัทมี “ข้อมูลภายใน” ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ด้วยเหตุที่ยังไม่อาจสรุปผลได้หรือมีความไม่แน่นอนสูง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดูแล จัดการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดนำไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิดเผยโดยมิชอบ โดยบุคคลดังกล่าวควรปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์” ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน กลต. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

     นอกจากนี้ ในกรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทในการดำเนินการที่จำเป็นให้แก่บริษัท เช่น ที่ปรึกษากฎหมายที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการทำธุรกรรม หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CRA) เป็นต้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลทราบถึงหน้าที่และมีระบบในการรักษาความลับของข้อมูลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลนั้นไปใช้ หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

     ทั้งนี้ ให้นำ “แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์” ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน กลต. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาใช้

     บริษัทจะดำเนินการจัดให้มีการอบรมเรื่องนโยบายการใช้ข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้องปีละครั้ง เพื่อทบทวนความเข้าใจ และเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) จะต้องระมัดระวังไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้
     (1) ไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
     (2) ไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ในลักษณะต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

7. หากบริษัทพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้องรายใดฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงที่มีโทษถึงขั้นพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ได้แก่ การให้ออก ปลดออก ไล่ออก เป็นต้น

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป